Protecția datelor

Declarație de confidențialitate privind aplicația dumneavoastră la Continental

În cele ce urmează, dorim să vă oferim informații în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ca parte a procesului de aplicare și cu drepturile pe care le aveți în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) al Uniunii Europene sau cu reglementările naționale ale fiecărei țări. În cazul în care într-o anumită țară există reglementări legale speciale care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal, acestea prevalează asupra prevederilor menționate anterior. Orice astfel de reglementări legale speciale pot fi găsite aici.

Datele cu caracter personal pe care ni le trimiteți vor fi prelucrate de Continental AG (denumită în continuare „Continental”) în scopurile menționate în continuare. Dacă este necesar pentru îndeplinirea respectivelor scopuri, este posibil ca datele să fie partajate cu companiile afiliate, după cum se definește în Secțiunea 15 și următoarele din Aktiengesetz (AktG – Legea germană a societăților pe acțiuni) și în conformitate cu Regulile corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules)  ale Continental.

Definiții

Autoritățile legislative impun ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent pentru persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”). Pentru a asigura acest lucru, vă oferim definițiile termenilor individuali care sunt utilizați și în prezenta Declarație de confidențialitate:

Date cu caracter personal

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (în continuare: „persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, o locație, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane fizice.

Prelucrare

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, indiferent dacă se întrebuințează sau nu se întrebuințează mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricționarea prelucrării

„Restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.

Profilare

„Profilare” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a anticipa aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, seriozitatea, comportamentul, locația sau mișcările respectivei persoane fizice.

Pseudonimizare

„Pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Sistem de evidență

Un „sistem de evidență” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal care este accesibil în funcție de criterii specifice, indiferent dacă acesta este centralizat, descentralizat sau dispersat funcțional sau geografic.

Operator

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin legislația Uniunii sau a statului membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi stabilite prin legislația Uniunii sau a statului membru.

Persoane împuternicite de operator

„Persoană împuternicită” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Destinatar

„Destinatar” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă aceasta este sau nu este o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile publice, care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete, în conformitate cu legislația Uniunii sau a statului membru, nu sunt considerate a fi destinatari. Prelucrarea datelor respective de către aceste autorități publice trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor, în funcție de scopurile prelucrării.

Parte terță

„Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimțământ

„Consimțământul” persoanei vizate înseamnă orice indicație liber exprimată, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

Operator

Operatorul, în sensul RGPD, adică persoana sau entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, este desemnat mai jos:

Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hanovra, Germania

 

Informații de contact pentru responsabilul cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor după cum urmează:

E-mail: dataprotection@conti.de

 

Categorii de date cu caracter personal

Ca parte a procesului de aplicare, prelucrăm următoarele categorii de informații personale:

 • Date principale (de exemplu, numele de familie, prenumele, adresa de domiciliu, data nașterii)
 • Date de jurnal în urma utilizării portalului (de exemplu, adresa IP)
 • Evaluări ale performanței (de exemplu, scrisori de referință)
 • Informații despre școlile pe care le-ați urmat și posturile pe care le-ați ocupat
 • Date de comunicare (de exemplu, adresa de e-mail, numărul de telefon)
 • Înregistrări vizuale și audio (de exemplu, fotografia din CV)
 • Date referitoare la post (de exemplu, numărul angajatului pentru aplicații interne)
 • Documente depuse de aplicant
 • Informații de plată (de exemplu, numărul contului bancar pentru rambursarea cheltuielilor)

Această listă nu este completă și poate varia în funcție de cerințele postului și de documentele depuse de aplicant.

În anumite circumstanțe, este posibil să prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din RGPD, de exemplu, date referitoare la sănătatea dumneavoastră, apartenența la un sindicat sau apartenența religioasă.

 

Scopurile și temeiul juridic pentru prelucrare, ca parte a procesului de aplicare

Prelucrarea datelor ajută la desfășurarea procesului de aplicare, în special la stabilirea unei relații de muncă. Temeiul juridic pentru aceasta este articolul 6 alineatul (1b) din RGPD coroborat cu Secțiunea 26 alineatul (1), teza 1 din Bundesdatenschutzgesetz (BDSG – Legea federală germană privind protecția datelor) sau legislația națională corespunzătoare.

În cazul în care sunt implicate categorii speciale de date cu caracter personal, acest lucru are loc în temeiul articolului 9 alineatul (2b) din RGPD coroborat cu legislația națională corespunzătoare. În unele cazuri, prelucrarea se poate realiza în scopuri de medicină preventivă, de medicina muncii sau pentru evaluarea capacității de muncă a angajatului. Temeiul juridic pentru astfel de cazuri este articolul 9 alineatul (2h) din RGPD.

Caracteristica de notificare

Platforma de aplicație vă oferă opțiunea de a activa caracteristica de notificare cu privire la aplicațiile dumneavoastră, astfel încât să primiți informații despre starea lor actuală, de exemplu, prin mesaj text, și/sau să vi se reamintească interviurile programate. Temeiul juridic pentru prelucrare în aceste cazuri este articolul 6 alineatul (1a) din RGPD. Prin activarea serviciului, vă exprimați consimțământul cu privire la prelucrare. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În special, caracteristica poate fi dezactivată în orice moment. 

Fondul de talente

Ca parte a procesului de aplicare, puteți decide, de asemenea, să permiteți ca aplicația dumneavoastră să fie luată în considerare pentru posturi viitoare, precum și să ne permiteți să vă contactăm în cazul în care vor exista posturi vacante în viitor. Temeiul juridic pentru prelucrare în aceste cazuri este articolul 6 alineatul (1a) din RGPD. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

În cadrul Continental Group (Secțiunea 15 din Legea germană a societăților pe acțiuni), vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal numai dacă acest lucru este necesar pentru a îndeplini scopul descris aici, în special în scopul acceptării și prelucrării aplicației dumneavoastră.

În plus, folosim furnizori de servicii pentru a ne îndeplini sarcinile (denumiți „persoane împuternicite de operator”). Ori de câte ori datele cu caracter personal sunt transferate către persoanele împuternicite de operator, acest lucru se face întotdeauna în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor. În special, noi și persoanele noastre împuternicite am încheiat un acord privind prelucrarea datelor în numele nostru.

În afara Uniunii Europene (UE) și a Spațiului Economic European (SEE), transferăm datele cu caracter personal exclusiv în acele țări terțe pentru care Comisia Europeană a verificat un nivel adecvat de protecție, pentru care există alte garanții adecvate de protecție a datelor (de exemplu, regulile corporative obligatorii privind protecția datelor sau clauzele contractuale standard ale UE) sau pentru care faptele juridice permit transmiterea. În plus, în măsura permisă de legile în vigoare privind protecția datelor, vor fi luate și alte măsuri de precauție (de exemplu, criptare și prevederi contractuale suplimentare) pentru a asigura un nivel adecvat de protecție pentru datele dumneavoastră cu caracter personal.

Puteți găsi informații suplimentare despre regulile interne obligatorii privind protecția datelor ale Continental Group accesând acest link.

Puteți accesa clauzele contractuale standard ale UE în limbile UE la următoarea adresă URL:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914

Utilizarea Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză a traficului web, oferit de Google, Inc. („Google”). Google Analytics utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care ajută la analizarea utilizării de către dumneavoastră a site-ului web în calitate de vizitator. Datele stocate de modulele cookie, pe măsură ce utilizați site-ul web, sunt transmise către Google și stocate pe serverele sale din Statele Unite ale Americii.

Dacă anonimizarea adresei IP este activată pe site-ul web, adresa dumneavoastră IP va fi trunchiată în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte țări din Spațiul Economic European care sunt părți contractante. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă mai întâi către un server Google din SUA și stocată acolo. Acest site web are activată anonimizarea adresei IP. Google folosește informațiile specificate anterior în numele furnizorului site-ului web pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web prin întocmirea de rapoarte privind activitatea pe pagina web pentru operatorul site-ului web și furnizarea altor servicii privind activitățile site-ului dumneavoastră și utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră ca parte a Google Analytics nu este combinată cu alte date aflate în posesia Google.

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către servere din SUA, acest lucru se va face numai pe baza consimțământului pe care îl acordați. Dacă acceptați modulul cookie, vă declarați consimțământul expres în conformitate cu articolul 49 alineatul (1), teza 1a din RGPD pentru a permite transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în SUA.

Dorim să vă informăm că Statele Unite ale Americii au fost clasificate ca țară terță de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), pentru care nu a fost luată o decizie de adecvare și care nu oferă garanții pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră. În special, nu poate fi exclus ca autoritățile guvernamentale (de supraveghere) să vă acceseze datele și să le prelucreze, eventual fără căi de atac judiciare sau dreptul la un recurs eficient. Temeiul juridic pentru prelucrare este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), teza 1a din RGPD și articolul 49 alineatul (1), teza 1a din RGPD.

Puteți respinge permanent urmărirea de către Google Analytics prin descărcarea și instalarea programului de completare pentru browser de renunțare la Google Analytics pentru browserul dumneavoastră web actual (pentru a face acest lucru, faceți clic aici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB). De asemenea, vă puteți retrage consimțământul oricând începând din acel moment, ajustând aici setările pentru module cookie sau respingând toate modulele cookie.

Mouseflow

Acest site web utilizează, de asemenea, instrumentul de analiză web Mouseflow de la Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhaga, Danemarca („Mouseflow”). Mouseflow folosește pe site-ul nostru module cookie care sunt create numai cu acordul dumneavoastră. Aceste module cookie sunt folosite pentru colectarea și stocarea datelor în scopuri de marketing și optimizare. Pe baza acestor date pot fi create profiluri de utilizare anonimizate. Mouseflow selectează și înregistrează în mod aleatoriu vizitele individuale. Acest lucru are ca rezultat o înregistrare a mișcărilor și a clicurilor mouse-ului, astfel încât aceste vizite selectate în mod aleatoriu să poată fi recreate pentru a obține potențiale îmbunătățiri ale site-ului. Adresa dumneavoastră IP este transmisă în mod anonim. Astfel, nu este posibilă determinarea identității unui vizitator individual al site-ului web.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Rețineți că, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu RGPD:

Dreptul de retragere a consimțământului

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul care a fost acordat, aveți dreptul de a vă retrage respectivul consimțământ în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul anterior retragerii acestuia.

Ne puteți contacta oricând pentru a vă exercita dreptul de a vă retrage consimțământul.

Dreptul la informații

Puteți solicita informații în legătură cu starea de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă faceți acest lucru, puteți solicita informații suplimentare, în special, cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, destinatarii, perioada de stocare sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de stabilire a perioadei de stocare, precum și detalii suplimentare. Puteți solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă trimiteți solicitarea prin e-mail, o copie vă va fi furnizată într-un format electronic utilizat în mod obișnuit, cu excepția cazului în care acest lucru încalcă drepturile sau libertățile altor persoane.

Ne puteți contacta în orice moment pentru a face o astfel de solicitare, folosind informațiile de contact furnizate anterior.

Dreptul la rectificare

Puteți solicita să rectificăm datele cu caracter personal inexacte care vă privesc sau să completăm datele cu caracter personal incomplete, fără întârzieri nejustificate. Cu toate acestea, rețineți că nu putem corecta ulterior înregistrările; putem doar să le ștergem.

Dreptul la ștergere

Puteți solicita ștergerea fără întârzieri nejustificate a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar în scopul indicat sau atât timp cât se aplică perioadele de păstrare legale. Odată ce scopul este îndeplinit sau datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru prelucrare, le vom șterge.
În afară de acestea, avem permisiunea de a vă prelucra datele cu caracter personal în alt scop, cu condiția să respectăm reglementările legale. Printre exemple se numără stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Acest scop se aplică numai atât timp cât termenele de prescripție permit stabilirea revendicărilor legale.

Dreptul de a restricționa prelucrarea

Puteți restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în special în următoarele circumstanțe:

– Contestați exactitatea acestora, iar exactitatea datelor trebuie să fie verificată.

– Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor.

– Datele nu ne mai sunt necesare, dar solicitați datele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

– V-ați opus prelucrării.

Dacă restricționați prelucrarea, datele cu caracter personal pot fi stocate și, în special, prelucrate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dreptul la portabilitatea datelor

La primirea solicitării dumneavoastră, vă vom transfera datele către alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, aveți acest drept numai dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau este necesară pentru executarea unui contract. În loc să primiți o copie a datelor, puteți solicita să vă transferăm datele direct către un alt operator specificat de dumneavoastră.

Dreptul de a vă opune

Vă puteți opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, dacă prelucrarea se bazează pe un interes legitim (articolul 6 alineatul (1), teza 1f din RGPD). Apoi, datele nu vor mai fi prelucrate, cu excepția cazului în care pot fi demonstrate motive întemeiate pentru prelucrare. Adresați obiecția dumneavoastră responsabilului nostru cu protecția datelor; detaliile de contact pot fi găsite mai sus.

Ne puteți contacta în orice moment pentru a face o astfel de solicitare, folosind informațiile de contact furnizate anterior.

Dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de protecție a datelor

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere – în special, în statul membru în care își are reședința obișnuită, la locul de muncă sau în locul unde s-a produs presupusa încălcare, dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la aceasta încalcă RGPD.

 

Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere în temeiul articolului 77 din RGPD în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră conform RGPD au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal prin nerespectarea RGPD.

 

Anexă: Subcontractanții persoanelor împuternicite de operator

 • SmartRecruiters Inc (SPÓŁKA AKCYJNA) Oddział w Polsce, Polonia
 • SmartRecruiters EURL, Franța
 • SmartRecruiters Ltd., Regatul Unit
 • Amazon Web Services EMEA Sárl, Luxemburg (locația de găzduire AWS Germania)
 • Textkernel BV, Țările de Jos
 • MailJet SAS, Franța (schimb de mesaje prin e-mail cu candidații)