Ochrana dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů k vaší žádosti o zaměstnání u společnosti Continental

Níže vás chceme informovat o zpracování vašich osobních údajů při podání žádosti a o právech, která máte podle obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo vnitrostátních předpisů jednotlivých zemí. Pokud v určité zemi platí zvláštní zákonné předpisy upravující zpracování osobních údajů, mají přednost před výše uvedenými ustanoveními. Všechny tyto zvláštní zákonné předpisy naleznete zde.

Osobní údaje, které nám zašlete, bude společnost Continental AG (dále jen „Continental“) zpracovávat pro účely uvedené níže. Pokud je to nutné pro splnění těchto účelů, mohou být údaje sdíleny s podniky ve skupině ve smyslu § 15 a násl. Zákona o akciových společnostech (AktG – německý zákon o akciových společnostech) a v souladu se závaznými firemními pravidly společnosti Continental (Binding Corporate Rules).

Definice pojmů

Zákonodárci vyžadují, aby osobní údaje byly zpracovávány zákonným, korektním a pro subjekt údajů transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“). Abychom to zajistili, uvádíme definice jednotlivých pojmů, které jsou použity i v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Osobní údaje

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, místo, online identifikátor, nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Zpracování

„Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již automatizovaně či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zpřístupňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

Omezení zpracování

„Omezením zpracování“ se rozumí označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

Profilování

„Profilováním“ se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu.

Pseudonymizace

„Pseudonymizací“ se rozumí zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Evidence

„Evidencí“ se rozumí jakýkoli strukturovaný soubor osobních údajů, který je přístupný podle určitých kritérií, ať už je centralizovaný, decentralizovaný nebo rozptýlený na funkčním nebo geografickém základě.

Správce

„Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud budou účel a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

Zpracovatelé

„Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

Příjemce

„Příjemcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získat osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují. Zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

Třetí strana

„Třetí stranou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

Souhlas

„Souhlasem“ subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů prohlášením nebo jasným potvrzujícím úkonem vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

Správce

Níže je uveden správce ve smyslu GDPR, tj. osoba nebo subjekt odpovědný za zpracování vašich osobních údajů:

Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, Německo

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat takto:

E-mail: dataprotection@conti.de

 

Kategorie osobních údajů

Při podání žádosti o zaměstnání zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • základní údaje (např. příjmení, jméno, adresa bydliště, datum narození),
 • údaje protokolu z použití portálu (např. IP adresa),
 • hodnocení výkonu (např. doporučující dopisy),
 • informace o školách, které jste navštěvovali, a zaměstnáních, která jste vykonávali,
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo),
 • vizuální a zvukové záznamy (např. fotografie z životopisu),
 • údaje související s pracovním místem (např. číslo zaměstnance pro interní aplikace),
 • dokumenty předložené uchazečem,
 • platební informace (např. číslo bankovního účtu pro proplacení výloh).

Tento seznam není úplný a může se lišit v závislosti na požadavcích na pracovní místo a dokumentech předložených uchazečem.

Za určitých okolností můžeme zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR, například údaje týkající se vašeho zdraví, členství v odborech nebo vyznávaného náboženství.

 

Účely a právní základ pro zpracování při podání žádosti o zaměstnání

Zpracování údajů napomáhá vedení procesu žádosti, zejména při navazování pracovního poměru. Právním základem je čl. 6 odst. 1b GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 věta 1 Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG – Německý spolkový zákon o ochraně osobních údajů) nebo odpovídajícími vnitrostátními právními předpisy.

Pokud se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů, děje se tak na základě čl. 9 odst. 2b GDPR ve spojení s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. V některých případech může docházet ke zpracování pro účely preventivního lékařství, pracovního lékařství nebo pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance. Právním základem pro tyto případy je čl. 9 odst. 2h GDPR.

Funkce upozornění

Platforma žádostí vám umožňuje aktivovat funkci upozornění týkající se vašich žádostí, abyste mohli být informováni o jejich aktuálním stavu například prostřednictvím textové zprávy nebo upozornění na plánované schůzky. Právním základem pro zpracování v těchto případech je čl. 6 odst. 1a GDPR. Aktivací služby vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zejména lze funkci kdykoli deaktivovat. 

Talent Pool

Při podávání žádostí se můžete také rozhodnout, že vaše žádost má být zvažována pro budoucí pozice a že nám dovolíte, abychom vás v budoucnu kontaktovali ohledně volných pracovních míst. Právním základem pro zpracování v těchto případech je čl. 6 odst. 1a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Příjemci vašich osobních údajů

V rámci společnosti Continental (§ 15 Německého zákona o akciových společnostech) budeme sdílet vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud to bude nezbytné pro splnění účelu uvedeného v tomto dokumentu, zejména pro účely přijetí a zpracování vaší žádosti.

Kromě toho využíváme k plnění našich povinností poskytovatele služeb (dále jen „zpracovatelé“). Pokud budou osobní údaje předávány zpracovatelům, bude se tak dít vždy v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Zejména jsme s našimi zpracovateli uzavřeli dohodu o zpracování údajů naším jménem.

Mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP) předáváme osobní údaje výhradně do těch třetích zemí, u nichž Evropská komise ověřila odpovídající úroveň ochrany nebo u nichž existují jiné vhodné záruky ochrany údajů (např. závazná podniková pravidla ochrany údajů nebo standardní smluvní doložky EU) nebo u nichž předávání umožňují právní skutečnosti. Kromě toho budou – v rozsahu povoleném platnými zákony o ochraně osobních údajů – přijata další opatření (např. šifrování a další smluvní ustanovení), aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů.

Další informace o závazných interních pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Continental naleznete na odkazu.

Standardní smluvní doložky EU v jazycích EU jsou k dispozici na této adrese:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914   

Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která slouží k analýze návštěvnosti webu a kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které pomáhají analyzovat vaše používání webových stránek jako návštěvníka. Údaje uložené v souborech cookie při používání webových stránek jsou předávány společnosti Google a ukládány na jejích serverech ve Spojených státech.

Pokud je na webových stránkách aktivována anonymizace IP adresy, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných zemích Evropského hospodářského prostoru, které jsou smluvními stranami, zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa nejprve přenesena na server společnosti Google v USA a tam uložena. Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP adresy. Společnost Google používá výše uvedené informace jménem provozovatele webových stránek k vyhodnocování vašeho používání webových stránek tím, že pro provozovatele webových stránek připravuje zprávy o aktivitě na webových stránkách a poskytuje vám další služby týkající se vašich aktivit na webových stránkách a používání internetu. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není kombinována s jinými údaji, které má společnost Google k dispozici.

Pokud budou vaše osobní údaje předávány na servery v USA, bude se tak dít pouze na základě vašeho souhlasu. Pokud soubor cookie přijmete, vyjadřujete tím svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1a obecného nařízení o ochraně osobních údajů, aby vaše osobní údaje byly předány do USA.

Rádi bychom vás informovali, že Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zařadil Spojené státy mezi třetí země, pro které nebylo vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně a které neposkytují záruky pro vymáhání vašich práv. Zejména nelze vyloučit, že státní (dozorové) orgány mohou získat přístup k vašim údajům a zpracovávat je, a to potenciálně bez soudní nápravy nebo práva na účinný opravný prostředek. Právním základem pro zpracování je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1a GDPR a čl. 49 odst. 1 věta 1a GDPR.

Sledování službou Google Analytics můžete trvale odmítnout tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče pro odhlášení služby Google Analytics (klikněte zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB). Od tohoto okamžiku můžete svůj souhlas také kdykoli odvolat úpravou nastavení souborů cookie nebo odmítnutím všech souborů cookie.

Mouseflow

Tyto webové stránky dále používají nástroj pro analýzu webu Mouseflow od společnosti Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko („Mouseflow“). Nástroj Mouseflow používá na našich stránkách soubory cookie, které budou vytvářeny pouze s vaším souhlasem. Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování a ukládání údajů pro marketingové a optimalizační účely. Na základě těchto údajů lze vytvořit anonymizované profily používání. Nástroj Mouseflow náhodně vybírá a zaznamenává jednotlivé návštěvy. Výsledkem je záznam pohybů myši a kliknutí, takže tyto náhodně vybrané návštěvy lze znovu vytvořit a odvodit z nich potenciální zlepšení webových stránek. Vaše IP adresa bude přenášena anonymně. Není tedy nikdy možné určit totožnost návštěvníka jednotlivých webových stránek.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s GDPR následující práva:

Právo na odvolání souhlasu

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na uděleném souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Můžete nás kdykoli kontaktovat a uplatnit své právo na odvolání souhlasu.

Právo na informace

Můžete si vyžádat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud tak učiníte, můžete si vyžádat další informace – zejména o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích, době uložení, nebo pokud to není možné, o kritériích pro určení doby uložení, jakož i další podrobnosti. Můžete si vyžádat kopii svých osobních údajů. Pokud žádost podáváte e-mailem, bude vám poskytnuta kopie v běžně používaném elektronickém formátu, pokud tím nebudou porušena práva svobod jiných osob.

S takovou žádostí se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Právo na opravu

Můžete nás požádat, abychom opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, nebo abychom bez zbytečného odkladu doplnili neúplné osobní údaje. Upozorňujeme však, že záznamy nemůžeme dodatečně opravit, můžeme je pouze vymazat.

Právo na výmaz

Můžete bez zbytečného odkladu požádat o výmaz (odstranění) svých osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze do té doby, dokud to bude vyžadovat uvedený účel nebo dokud budou platit zákonné lhůty pro jejich uchovávání. Jakmile bude účel splněn nebo vaše osobní údaje již nebudou potřebné pro zpracování údajů, vymažeme je.

Kromě toho jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje za jiným účelem, pokud budeme dodržovat zákonné předpisy. Příkladem může být stanovení, uplatnění nebo obhajoba právních nároků. Tento účel platí pouze po dobu, kdy promlčecí lhůty umožňují uplatnění právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Zpracování svých osobních údajů můžete omezit zejména v následujících případech:

– Zpochybňujete jejich správnost a správnost údajů je třeba ověřit.

– Zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte s vymazáním údajů.

– Údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

– Vznesli jste námitku proti zpracování.

Pokud zpracování omezíte, mohou být vaše osobní údaje uchovávány a zejména zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů

Po obdržení vaší žádosti předáme vaše údaje jinému správci – pokud je to technicky proveditelné. Toto právo však máte pouze tehdy, pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu nebo je nezbytné pro plnění smlouvy. Namísto obdržení kopie vašich údajů můžete požádat, abychom údaje předali přímo jinému správci, kterého jste určili.

Právo vznést námitku

Proti zpracování vašich osobních údajů, které se vás týkají, můžete vznést námitku, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu (čl.6 odst.1 věta 1f GDPR). Údaje pak nebudou dále zpracovávány, pokud nebudou prokázány závažné důvody pro jejich zpracování. Svou námitku prosím adresujte našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů; kontaktní údaje naleznete výše.

S takovou žádostí se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž budou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu – zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, porušuje GDPR.

 

Právo na účinnou soudní ochranu

Aniž budou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu podle článku 77 GDPR, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva podle GDPR v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR.

 

Příloha: Další zpracovatelé

 • SmartRecruiters Inc (SPÓŁKA AKCYJNA) Oddział w Polsce, Polsko
 • SmartRecruiters EURL, Francie
 • SmartRecruiters Ltd., Spojené království
 • Amazon Web Services EMEA Sarl, Lucembursko (hostingové místo AWS Německo)
 • Textkernel BV, Nizozemsko
 • MailJet SAS, Francie (výměna e-mailových zpráv s kandidáty)