Zaštita podataka

Izjava o privatnosti za vašu prijavu u kompaniji Continental

U nastavku želimo da vas obavestimo o obradi vaših ličnih podataka u okviru procesa prijave i pravima koja imate prema odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Evropske unije ili nacionalnim propisima svake zemlje. Ako određena zemlja ima posebne zakonske propise koji regulišu obradu ličnih podataka, oni imaju prednost u odnosu na gorenavedene odredbe. Svi takvi posebni zakonski propisi se mogu pronaći ovde.

Lične podatke koje nam pošaljete obrađivaće Continental AG (u daljem tekstu „Continental“) u dolenavedene svrhe. Ako je neophodno u te svrhe, podaci se mogu deliti sa povezanim kompanijama, kao što je definisano u 15. i narednim odeljcima nemačkog zakona o akcionarskim društvima Aktiengesetz (AktG) i u skladu sa smernicama Binding Corporate Rules kompanije Continental.

Definicije

Zakonodavci zahtevaju da se lični podaci obrađuju zakonito, pošteno i na transparentan način za nosioca podataka („zakonitost, pravičnost i transparentnost“). Da bismo to osigurali, pružamo vam definicije pojedinačnih termina koji se takođe koriste u ovoj Izjavi o privatnosti:

Lični podaci

Termin „Lični podaci“ označava sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati (u daljem tekstu: „nosilac podataka“). Fizičko lice koje se može identifikovati je ono čiji se identitet može utvrditi, direktno ili indirektno, konkretno pozivanjem na identifikator poput imena, identifikacionog broja, lokacije, identifikatora na mreži ili na jedan ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

Obrada

„Obrada“ označava sve operacije ili skupove operacija kojima se podvrgavaju lični podaci ili skupovi ličnih podataka, bez obzira na to da li se odvijaju automatski ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena, preuzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje putem prenosa, širenja ili stavljanja na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Ograničenje obrade

Termin „Ograničenje obrade“ označava obeležavanje sačuvanih ličnih podataka sa ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

Profilisanje

„Profilisanje“ označava svaki oblik automatizovane obrade ličnih podataka koji se sastoji od upotrebe ličnih podataka za procenu određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi sa učinkom tog fizičkog lica na poslu, ekonomskom situacijom, zdravljem, ličnim sklonostima, interesovanjima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem.

Pseudonimizacija

„Pseudonimizacija“ označava obradu ličnih podataka na takav način da se lični podaci više ne mogu pripisivati određenom nosiocu podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uslovom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i podležu tehničkim i organizacionim merama kako bi se osiguralo da se lični podaci ne pripisuju fizičkom licu koje je identifikovano ili se može identifikovati.

Sistem arhiviranja

„Sistem arhiviranja“ označava svaki strukturirani skup ličnih podataka koji je dostupan prema određenim kriterijumima, bilo da je centralizovan, decentralizovan ili raširen na funkcionalnoj ili geografskoj osnovi.

Kontrolor

„Kontrolor“ označava fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili drugo telo koje, samostalno ili zajedno sa drugima, određuje svrhe i načine obrade ličnih podataka. Kada svrhe i načine takve obrade određuje zakon Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriterijumi za imenovanje kontrolora mogu biti predviđeni zakonom Unije ili države članice.

Obrađivači

„Obrađivač“ označava fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

Primalac

„Primalac“ označava fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili drugo telo kome se otkrivaju lični podaci, bilo da je treća strana ili ne. Međutim, javni organi, koji mogu da prime lične podatke u okviru određene istrage u skladu sa zakonom Unije ili države članice, neće se smatrati primaocima. Obrada tih podataka od strane tih javnih organa treba da bude u skladu sa važećim pravilima za zaštitu podataka u skladu sa svrhama obrade.

Treća strana

„Treća strana“ označava fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili telo koje nije nosilac podataka, kontrolor, obrađivač i lica koja su, pod direktnom upravom kontrolora ili obrađivača, ovlašćena za obradu ličnih podataka.

Saglasnost

„Saglasnost“ nosioca podataka označava svaku slobodno datu, konkretnu, informisanu i nedvosmislenu naznaku želja nosioca podataka kojom on, posredstvom izjave ili jasnih potvrdnih radnji, označava pristanak na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega.

Kontrolor

Kontrolor po definiciji uredbe GDPR – tj. lice ili entitet odgovoran za obradu vaših ličnih podataka – naveden je u nastavku:

Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, Nemačka

 

Kontakt informacije za službenika za zaštitu podataka

Našeg službenika za zaštitu podataka možete da kontaktirate na sledeći način:

E-adresa: dataprotection@conti.de

 

Kategorije ličnih podataka

U sklopu procesa prijave obrađujemo sledeće kategorije ličnih podataka:

 • Glavni podaci (npr. prezime, ime, kućna adresa, datum rođenja)
 • Podaci evidencije pribavljeni prilikom korišćenja portala (npr. IP adresa)
 • Procene performansi (npr. referentna pisma)
 • Informacije o školama koje ste pohađali i poslovima koje ste obavljali
 • Podaci za komunikaciju (npr. adresa e-pošte, broj telefona)
 • Vizuelni i audio snimci (npr. fotografija u sklopu biografije)
 • Podaci u vezi sa poslom (npr. broj zaposlenog za interne prijave)
 • Dokumenti koje dostavlja podnosilac
 • Informacije o plaćanju (npr. broj bankovnog računa za nadoknadu troškova)

Ova lista nije konačna i može da se razlikuje u zavisnosti od zahteva posla i dokumenata koje podnosilac podnese.

U određenim okolnostima možemo da obrađujemo posebne kategorije ličnih podataka u skladu sa čl. 9 (1) uredbe GDPR, kao što su podaci o vašem zdravlju, članstvu u sindikatu ili verskoj pripadnosti.

 

Svrhe i pravna osnova za obradu kao deo procesa prijave

Obrada podataka pomaže u sprovođenju procesa prijave, posebno pri zasnivanju radnog odnosa. Pravni osnov za to je čl. 6 (1b) uredbe GDPR zajedno sa odeljkom 26 (1), rečenica 1 nemačkog saveznog zakona o zaštiti podataka Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ili odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom.

Ako su u pitanju posebne kategorije ličnih podataka, to se odvija na osnovu čl. 9 (2b) uredbe GDPR zajedno sa odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom. U nekim slučajevima, obrada može da se obavlja u svrhu preventivne medicine, medicine rada ili procene radne sposobnosti zaposlenog. Pravni osnov za takve slučajeve je čl. 9 (2h) uredbe GDPR.

Funkcija obaveštenja

Platforma za prijavu vam pruža mogućnost da aktivirate funkciju obaveštenja u vezi sa prijavama kako biste primali obaveštenja o njihovom trenutnom statusu putem npr. tekstualne poruke i /ili podsetnike za zakazane sastanke. Pravni osnov za obradu u takvim slučajevima je čl. 6 (1a) uredbe GDPR. Aktiviranjem ove usluge izjavljujete da ste saglasni sa obradom. Svoju saglasnost možete u svakom trenutku da povučete. Naime, ova funkcija može da se deaktivira u bilo kom trenutku.

Baza talenata

U sklopu procesa prijave, možete i da omogućite da se vaša prijava razmatra za buduća radna mesta, kao i da nam dozvolite da vas kontaktiramo u slučaju upražnjenih radnih mesta u budućnosti. Pravni osnov za obradu u takvim slučajevima je čl. 6 (1a) uredbe GDPR. Svoju saglasnost možete u svakom trenutku da povučete.

Primaoci vaših ličnih podataka

U okviru Continental Group (odeljak 15. nemačkog zakona o akcionarskim društvima) delićemo vaše lične podatke samo ako je to neophodno u svrhe navedene ovde, posebno u svrhu prihvatanja i obrade vaše prijave.

Osim toga, za sprovođenje naših dužnosti koristimo dobavljače usluga (poznate kao „obrađivači“). Kad god se lični podaci prenose obrađivačima, to se uvek odvija u skladu sa važećim propisima za zaštitu podataka. Konkretno, mi i naši obrađivači smo u naše ime zaključili ugovor o obradi podataka.

Izvan Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEP), lične podatke prenosimo isključivo u one treće zemlje za koje je Evropska komisija potvrdila odgovarajući nivo zaštite ili za koje postoje druge odgovarajuće garancije zaštite podataka (npr. obavezujuća poslovna pravila za zaštitu podataka ili standardne ugovorne klauzule EU), odnosno pravne činjenice dozvoljavaju prenos. Štaviše, u meri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni za zaštitu podataka, biće preduzete druge mere predostrožnosti (npr. šifrovanje i dodatne ugovorne odredbe) kako bi se obezbedio odgovarajući nivo zaštite vaših ličnih podataka.

Dodatne informacije o obavezujućim internim pravilima za zaštitu podataka Continental Group možete pronaći preko veze.

Standardnim ugovornim klauzulama EU na jezicima EU možete pristupiti na sledećoj URL adresi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914

Korišćenje usluge Google Analytics

Ovaj veb-sajt koristi Google Analytics, uslugu za analiziranje veb saobraćaja koju pruža Google, Inc. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje pomažu u analizi vašeg korišćenja veb-sajta u svojstvu posetioca. Podaci koje skladište kolačići prilikom vašeg korišćenja veb-sajta se prenose kompaniji Google i čuvaju na njenim serverima u Sjedinjenim Državama.

Ako je na veb-sajtu aktivirana anonimizacija IP adresa, vaša IP adresa biće skraćena u državama članicama Evropske unije ili u drugim zemljama u Evropskom ekonomskom prostoru koje su ugovorne strane. Samo u izuzetnim slučajevima će se puna IP adresa prvo prenositi na Google server u SAD i tamo skladištiti. Anonimizacija IP adresa je aktivirana za ovaj veb-sajt. Google koristi gorenavedene informacije u ime dobavljača veb-sajta radi procene vašeg korišćenja veb-sajta tako što priprema izveštaje o aktivnostima na veb-stranici za operatera veb-sajta i pruža vam druge usluge u vezi sa vašim aktivnostima na veb-sajtu i korišćenjem interneta. IP adresa koju vaš pregledač prenosi u sklopu usluge Google Analytics ne kombinuje se sa drugim podacima u posedu kompanije Google.

Ako se vaši lični podaci prenesu na servere u SAD, to će se desiti samo na osnovu vaše saglasnosti. Ako prihvatite kolačić, izražavate izričitu saglasnost u skladu sa čl. 49 (1) rečenica 1a uredbe GDPR i na taj način omogućavate prenos vaših ličnih podataka u SAD.

Želimo da vas obavestimo da je Sud pravde u Evropskoj uniji (CJEU) klasifikovao Sjedinjene Države kao treću zemlju za koju nije doneta odluka o odgovarajućoj zaštiti i da ne daje garancije za ostvarivanje vaših prava. Naime, ne može se isključiti mogućnost da državni (nadzorni) organi dobiju pristup vašim podacima i obrađuju ih, potencijalno bez sudskog obeštećenja ili prava na delotvoran pravni lek. Pravni osnov za obradu je vaša saglasnost u skladu sa čl. 6 (1) rečenica 1a uredbe GDPR i čl. 49 (1) rečenica 1a uredbe GDPR.

Praćenje od strane usluge Google Analytics možete trajno da odbacite tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pregledač koji onemogućava Google Analytics u svoj trenutni veb pregledač (da biste to uradili, kliknite ovde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB). Od tog trenutka možete i da povučete svoju saglasnost kad god poželite tako što ćete ovde prilagoditi podešavanja kolačića ili odbaciti sve kolačiće.

Mouseflow

Osim toga, ovaj veb-sajt koristi alatku za veb analizu Mouseflow kompanije Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmark („Mouseflow“). Mouseflow koristi kolačiće na našem sajtu koji se kreiraju samo uz vašu saglasnost. Ti kolačići se koriste za prikupljanje i skladištenje podataka u svrhe marketinga i optimizacije. Na osnovu ovih podataka mogu da se kreiraju anonimni profili korišćenja. Mouseflow nasumično bira i beleži pojedinačne posete. Stoga će kreirati evidenciju kretanja miša i klikova, na osnovu koje se mogu ponovo kreirati nasumično izabrane posete i iz njih izvući potencijalni predlozi kako bi se veb-sajt poboljšao. Vaša IP adresa se prenosi anonimno. Stoga nije moguće utvrditi identitet pojedinačnog posetioca veb-sajta u bilo kom trenutku.

Vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima

Imajte u vidu da, kao nosilac podataka, u skladu sa uredbom GDPR, imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

Pravo na povlačenje saglasnosti

Ako se obrada ličnih podataka zasniva na datoj saglasnosti, imate pravo da povučete tu saglasnost u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.

Možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku da biste iskoristili svoje pravo na povlačenje saglasnosti.

Pravo na informacije

Možete da zatražite informacije o tome da li se vaši lični podaci obrađuju. Ako to učinite, možete da zatražite dodatne informacije – posebno u vezi sa svrhama obrade, kategorijama ličnih podataka koji se obrađuju, primaocima, periodom čuvanja ili, ako to nije moguće, kriterijumima za određivanje perioda skladištenja, kao i dodatne detalje. Možete da zatražite kopiju svojih ličnih podataka. Ako je vaš zahtev podnet e-poštom, kopija će vam biti dostavljena u uobičajeno korišćenom elektronskom formatu, osim ako se time ne krše prava sloboda drugih pojedinaca.

Možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku da biste uputili takav zahtev koristeći gorenavedene kontakt informacije.

Pravo na rektifikaciju

Možete da zatražite da ispravimo netačne lične podatke koji se odnose na vas ili da dopunimo nepotpune lične podatke bez nepotrebnog odlaganja. Međutim, imajte na umu da nismo u mogućnosti da naknadno ispravljamo snimke; možemo samo da ih izbrišemo.

Pravo na brisanje

Možete da zatražite brisanje (uklanjanje) vaših ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja. Vaše lične podatke ćemo čuvati samo onoliko dugo koliko je neophodno za ispunjenje navedene svrhe ili dok važe zakonski periodi zadržavanja. Čim se svrha ispuni ili vaši lični podaci više ne budu potrebni za obradu podataka, izbrisaćemo ih.

Osim toga, dozvoljeno nam je da obrađujemo vaše lične podatke u drugu svrhu, pod uslovom da poštujemo zakonske propise. Primeri mogu biti uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahteva. Ova svrha važi samo sve dok periodi zastarelosti dozvoljavaju uspostavljanje pravnih zahteva.

Pravo na ograničenje obrade

Obradu ličnih podataka možete da ograničite, naročito u sledećim okolnostima:

– Osporavate njihovu tačnost, a tačnost podataka tek treba da se potvrdi.

– Obrada je nezakonita i protivite se brisanju podataka.

– Nama podaci više nisu potrebni, ali su potrebni vama za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

– Uložili ste prigovor na obradu.

Ako ograničite obradu, vaši lični podaci mogu da se čuvaju i, posebno, obrađuju samo uz vašu saglasnost ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.

Pravo na prenosivost podataka

Po prijemu vašeg zahteva, prenećemo vaše podatke drugom kontroloru – ako je to tehnički izvodljivo. Međutim, ovo pravo imate samo ako se obrada podataka zasniva na vašoj saglasnosti ili je neophodna za izvršenje ugovora. Umesto da dobijete kopiju vaših podataka, možete da zatražite da podatke prenesemo direktno drugom kontroloru kojeg vi odredite.

Pravo na prigovor

Možete da uložite prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na vas ako je obrada zasnovana na legitimnom interesu (član 6 (1), rečenica 1f, uredbe GDPR). Podaci se tada više neće obrađivati, osim ako se ne dokažu ubedljivi razlozi za obradu. Prigovor uputite našem službeniku za zaštitu podataka. Detalje o kontaktu možete pronaći iznad.

Možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku da biste uputili takav zahtev koristeći gorenavedene kontakt informacije.

Pravo na podnošenje žalbe organu za zaštitu podataka

Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi administrativni ili sudski lek, takođe imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu – posebno u državi članici vašeg uobičajenog boravišta, radnog mesta ili mesta navodnog kršenja ako nosilac podataka smatra da obrada ličnih podataka koji se na njega odnose krši uredbu GDPR.

 

Pravo na delotvoran sudski lek

Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi administrativni ili sudski lek, takođe imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu u skladu sa članom 77 uredbe GDPR ako smatrate da je obrada vaših ličnih podataka u suprotnosti sa uredbom GDPR dovela do kršenja vaših prava navedenih u uredbi GDPR.

 

Dodatak: Podobrađivači

 • SmartRecruiters Inc (SPÓŁKA AKCYJNA) Oddział w Polsce, Poljska
 • SmartRecruiters EURL, Francuska
 • SmartRecruiters Ltd., Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Amazon Web Services EMEA Sárl, Luxembourg (lokacija hostovanja AWS Nemačka)
 • Textkernel BV, Holandija
 • MailJet SAS, Francuska (razmena e-poruka sa kandidatima)