Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat a Continentalhoz benyújtott jelentkezésekre vonatkozóan

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt arról, hogyan történik a személyes adatok kezelése a jelentkezési folyamat során, és hogy milyen jogok illetik meg Önt az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) vagy az egyes országok jogszabályai szerint. Ha egy adott országban különleges törvényi szabályozás van érvényben a személyes adatok kezelésére vonatkozóan, akkor az elsőbbséget élvez a fent említett rendelkezésekkel szemben. Minden ilyen különleges törvényi szabályozás itt található.

A Continental AG (a továbbiakban: Continental) az alábbiakban meghatározott célokból kezeli az Öntől kapott személyes adatokat. Amennyiben ezen célok teljesítéséhez szükséges, az adatok megoszthatók a kapcsolódó társaságokkal az Aktiengesetz (AktG – német részvénytársasági törvény) 15. és azt követő szakaszai alapján, a Continental Binding Corporate Rules (kötelező érvényű vállalati szabályzat) dokumentumában foglaltak szerint.

Fogalmak

A jogalkotók megkövetelik, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon történjen („jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság”). Ennek biztosítása érdekében az alábbiakban megtekintheti az Adatvédelmi nyilatkozatban is használt kifejezések meghatározásait:

Személyes adatok

„Személyes adat”: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez (a továbbiakban: érintett) kapcsolódik. Az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározás, online azonosító, vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző egy vagy több tényező alapján.

Adatkezelés

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adathalmazokon automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége; például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, lekérdezés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelés korlátozása

„Adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése azok jövőbeni kezelésének korlátozása céljából.

Profilalkotás

„Profilalkotás”: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz vagy érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Álnevesítés

„Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információ felhasználása nélkül a továbbiakban már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítják, hogy a személyes adatokat ne lehessen azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolni.

Nyilvántartási rendszer

„Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelő

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és módját. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozók

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett

„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely más szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Nem tekintendők azonban címzettnek azok a közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy tagállami joggal összhangban kaphatnak személyes adatokat. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése során az adatkezelés céljainak megfelelően be kell tartani az alkalmazandó adatvédelmi szabályokat.

Harmadik fél

„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Hozzájárulás

Az érintett „hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelő

A GDPR által meghatározott adatkezelő – azaz az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős személy vagy szervezet – a következő:

Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, Németország

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba:

E-mail: dataprotection@conti.de

 

A személyes adatok kategóriái

A jelentkezési folyamat során a személyes adatok következő kategóriáit kezeljük:

 • Törzsadatok (pl. vezetéknév, utónév, lakcím, születési dátum)
 • A portál használatából származó naplóadatok (pl. IP-cím)
 • Teljesítményértékelés (pl. ajánlólevelek)
 • Az Ön iskoláival és korábbi állásaival kapcsolatos információk
 • Kommunikációs adatok (pl. e-mail-cím, telefonszám)
 • Vizuális és hangfelvételek (pl. az önéletrajzhoz csatolt fénykép)
 • Munkával kapcsolatos adatok (pl. alkalmazotti szám belső jelentkezés esetén)
 • A jelentkező által benyújtott dokumentumok
 • Fizetési információk (pl. költségtérítéshez használatos bankszámlaszám)

Ez a lista nem teljes, és a munkaköri követelményektől és a jelentkező által benyújtott dokumentumoktól függően változhat.

Bizonyos körülmények között különleges kategóriájú személyes adatokat is kezelhetünk a GDPR 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően; ilyenek például az Ön egészségi állapotára, szakszervezeti tagságára vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatok.

 

A jelentkezési folyamat részeként történő adatkezelés céljai és jogalapja

Az adatkezelés segíti a jelentkezési folyamat lebonyolítását, különösen munkaviszony létesítése esetén. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikkének (1b) bekezdése és a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG – német szövetségi adatvédelmi törvény) 26. cikke (1) bekezdésének 1. mondata, vagy a megfelelő nemzeti törvények.

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén a GDPR 9. cikkének (2b) bekezdése és a vonatkozó nemzeti jogszabályok képezik a jogi alapot. Bizonyos esetekben megelőző egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi célból vagy az alkalmazott munkaképességének felmérése céljából kerülhet sor az adatkezelésre. Ezekben az esetekben a jogi alap a GDPR 9. cikkének (2h) bekezdése.

Értesítési funkció

A jelentkezési platformon lehetősége van a jelentkezéseire vonatkozó értesítések aktiválására, hogy tájékoztathassuk Önt azok aktuális állapotáról, pl. SMS-ben, vagy emlékeztethessük Önt a közelgő találkozókra. Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1a) bekezdése. A szolgáltatás aktiválásával Ön kijelenti, hogy hozzájárul az adatkezeléshez. Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Emellett a szolgáltatás bármikor kikapcsolható. 

Tehetségbázis

A jelentkezési folyamat során engedélyezheti, hogy a jövőbeni álláshirdetések esetében is figyelembe vegyük a jelentkezését, valamint hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot a jövőbeni üresedések esetén. Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1a) bekezdése. Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

Az Ön személyes adatainak címzettjei

A Continental Group csoporton belül (a német részvénytársasági törvény 15. szakasza szerint) csak akkor osztjuk meg az Ön személyes adatait, ha az szükséges az itt meghatározott cél teljesítéséhez, különös tekintettel a jelentkezése elfogadásának és feldolgozásának céljára.

Emellett szolgáltatókat (a továbbiakban: adatfeldolgozók) is igénybe vehetünk feladataink ellátására. Kizárólag a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően továbbítunk személyes adatokat az adatfeldolgozóknak. Ezenkívül vállalatunk és adatfeldolgozóink előzőleg megállapodást kötnek a vállalatunk nevében történő adatkezelésről.

Az Európai Unión (EU) és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül kizárólag olyan harmadik országokba továbbítunk személyes adatokat, amelyek esetében az Európai Bizottság ellenőrizte az adatvédelem megfelelő szintjét, vagy amelyek esetében más megfelelő adatvédelmi garanciák (pl. kötelező erejű vállalati adatvédelmi szabályok vagy az EU általános szerződési feltételei) vannak érvényben, illetve a jogi tények lehetővé teszik az adatok továbbítását. Ezenkívül – az alkalmazandó adatvédelmi törvények által megengedett mértékben – egyéb óvintézkedéseket is teszünk (pl. titkosítást és további szerződéses rendelkezéseket alkalmazunk) annak érdekében, hogy biztosítsuk a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

A Continental Group kötelező belső adatvédelmi szabályairól további információk találhatók ezen a hivatkozáson.

Az EU általános szerződési feltételei az alábbi URL-címen érhetők el az uniós nyelveken:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914   

A Google Analytics használata

Ez a weboldal a Google, Inc. (a továbbiakban: Google) által biztosított Google Analytics szolgáltatást használja a webes forgalom elemzésére. A Google Analytics cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és segítenek elemezni, hogy Ön látogatóként hogyan használja a weboldalt. Az adatok, amelyeket a cookie-k rögzítenek a weboldal használata során, továbbításra kerülnek a Google felé, és a Google szerverein kerülnek tárolásra, az Egyesült Államok területén.

Ha a Weboldalon aktiválva van az IP-cím anonimizálása, akkor a Google az EU tagországaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró államokban lerövidíti az Ön IP-címét. Csak kivételes esetekben fordulhat elő, hogy a teljes e-mail-cím továbbításra kerül a Google egyik USA-beli szerverére, és ott kerül tárolásra. Ezen a weboldalon aktiválva van az IP-anonimizálás. A Google a weboldal szolgáltatójának megbízásából arra használja fel a fent meghatározott információkat, hogy a weboldal használatának értékelése céljából jelentéseket készítsen a weboldalon végrehajtott tevékenységekről a weboldal üzemeltetője számára, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson Önnek a weboldalon végzett tevékenységeivel és az internethasználattal kapcsolatban. A böngésző által a Google Analytics használata során továbbított IP-cím nem kerül összekapcsolásra a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

Az Ön személyes adatai csak az Ön beleegyezésével kerülnek továbbításra az Egyesült Államokban található szerverekre. Ha Ön elfogadja a cookie-k használatát, azzal kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesült Államokba továbbítsák az Ön személyes adatait a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Unió Bírósága olyan harmadik országnak minősítette az Egyesült Államokat, amelyre vonatkozóan nem született megfelelőségi határozat, és amely nem garantálja az Ön jogainak érvényesítését. Továbbá nem zárható ki, hogy a kormányzati (felügyeleti) hatóságok hozzáférhetnek az Ön adataihoz és feldolgozhatják azokat, akár bírósági jogorvoslat vagy a hatékony jogorvoslathoz való jog biztosítása nélkül is. Az adatkezelés jogi alapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, valamint a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint.

Véglegesen elutasíthatja a Google Analytics általi nyomkövetést, ha letölti és telepíti az aktuális webböngészőjéhez készült, a Google Analytics használatát letiltó böngészőbővítményt (ehhez kattintson ide https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB). Ezután bármikor visszavonhatja a hozzájárulását azzal, hogy módosítja a bővítményben a cookie-k beállításait, vagy elutasítja az összes cookie-t.

Mouseflow

Ez a weboldal használja a Mouseflow ApS (Flaesketorvet 68, 1711 Koppenhága, Dánia („Mouseflow”) által biztosított Mouseflow webelemző eszközt is. A Mouseflow cookie-kat használ a weboldalunkon, amelyek csak az Ön hozzájárulásával jönnek létre. Ezek a cookie-k marketinges és optimalizálási célra használható adatokat gyűjtenek és tárolnak. Ezen adatok alapján anonimizált használati profilok hozhatók létre. A Mouseflow véletlenszerűen választja ki és rögzíti a látogatásokat. Rögzíti az egér mozgását és a kattintásokat, amelyek alapján reprodukálni lehet a véletlenszerűen kiválasztott látogatásokat a weboldal továbbfejlesztése érdekében. Az Ön IP-címe névtelenül kerül továbbításra. Ebből adódóan nem lehet meghatározni a weboldal egyes látogatóinak identitását.

Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai

Felhívjuk a figyelmét, hogy érintettként a következő jogok illetik meg Önt a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, a GDPR előírásainak megfelelően:

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ha a személyes adatok kezelése előzetes hozzájárulás alapján történik, Önnek bármikor jogában áll visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtti, hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, hogy gyakorolja a hozzájárulása visszavonásához való jogát.

Tájékoztatáshoz való jog

Tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ebben az esetben további információkat kérhet, különösen az adatkezelés céljairól, a feldolgozott személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, a tárolás időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, a tárolási időtartam meghatározásának kritériumairól, illetve további részletekről. Másolatot kérheti a személyes adatairól. Ha e-mailben nyújtja be a kérelmét, akkor valamilyen gyakran használt elektronikus formátumban kapja meg a másolatot, kivéve, ha ez sérti mások szabadságjogait.

A fent megadott elérhetőségeken bármikor benyújthatja hozzánk ilyen jellegű kérését.

Az adatok helyesbítésének joga

Kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy egészítsük ki a hiányos személyes adatokat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a rögzített adatokat utólag nem tudjuk javítani, csak törölni.

Az adatok törléséhez való jog

Kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Ön személyes adatait. Személyes adatait csak a megadott cél miatt szükséges ideig vagy a törvényben előírt megőrzési határidőig tároljuk. Amint a cél teljesül, vagy ha az adatfeldolgozáshoz már nincs szükség az Ön személyes adataira, töröljük azokat.
Ezenkívül jogosultak vagyunk az Ön személyes adatainak más célból történő kezelésére is, feltéve, hogy betartjuk a törvényi előírásokat. Ilyen cél lehet például a jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme. Ez azonban csak addig érvényes, amíg az elévülési határidő le nem jár, és lehetőség van a jogi igény érvényesítésére.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön korlátozhatja a személyes adatai kezelését, különösen a következő körülmények között:

– Ha Ön vitatja az adatok pontosságát, és az adatok pontosságát ellenőrizni kell.

– Ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését.

– Ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Önnek szüksége van rájuk a jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

– Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha Ön korlátozza az adatok kezelését, akkor csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében van lehetőség a személyes adatai tárolására és különösen azok kezelésére.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérése kézhezvételét követően – amennyiben ez technikailag megvalósítható – továbbítjuk az Ön adatait egy másik adatkezelőnek. Ez a jog azonban csak akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy egy szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatai másolata helyett kérheti, hogy az adatokat közvetlenül egy Ön által meghatározott, másik adatkezelőnek továbbítsuk.

Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján). Az adatkezelő ezután nem kezelheti tovább az adatokat, kivéve, ha valamilyen kényszerítő erejű ok indokolja a kezelést. Kérjük, hogy kifogását adatvédelmi tisztviselőnknek címezze, a fenti elérhetőségek felhasználásával.

A fent megadott elérhetőségeken bármikor benyújthatja hozzánk ilyen jellegű kérését.

Panaszbenyújtás joga az adatvédelmi hatósághoz

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamely felügyeleti hatóságnál – különösen a tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha érintettként úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t.

 

A hatékony jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamely felügyeleti hatóságnál a GDPR 77. cikke alapján, ha a megítélése szerint sérültek a GDPR szerinti jogai annak következtében, hogy nem a GDPR-nek megfelelően kezelték az Ön személyes adatait.

 

Melléklet: További adatfeldolgozók

 • SmartRecruiters Inc (SPOLKA AKCYJNA) Oddzial w Polsce, Lengyelország
 • SmartRecruiters EURL, Franciaország
 • SmartRecruiters Ltd., Egyesült Királyság
 • Amazon Web Services EMEA Sárl, Luxemburg (üzemeltetési hely: AWS Germany)
 • Textkernel BV, Hollandia
 • MailJet SAS, Franciaország (e-mail üzenetváltás a jelöltekkel)