Duomenų apsauga

Privatumo pareiškimas dėl jūsų paraiškos bendrovei „Continental“

Toliau pateikiamu tekstu norime jus informuoti apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, kaip paraiškų teikimo proceso dalį, ir jūsų teises pagal Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatas arba kiekvienos šalies nacionalinius teisės aktus. Jei konkrečioje šalyje galioja specialieji įstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą, jie turi viršenybę prieš pirmiau minėtas nuostatas. Visus tokius specialiuosius įstatyminius teisės aktus rasite čia.

Asmens duomenis, kuriuos mums siunčiate, „Continental AG“ (toliau – „Continental“) tvarkys toliau nurodytiems tikslams. Jei reikia šiems tikslams pasiekti, duomenys gali būti bendrinami su susijusiomis įmonėmis, kaip apibrėžta 15 ir paskesniuose Aktiengesetz (AktG – Vokietijos akcinių bendrovių įstatymas) skyriuose ir pagal „Continental’s Binding Corporate Rules“.

Apibrėžimai

Įstatymų leidėjai reikalauja, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir duomenų subjektui skaidriu būdu („teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas“). Siekdami tai užtikrinti, pateikiame atskirų terminų, kurie taip pat naudojami šiame Privatumo pareiškime, apibrėžimus:

Asmens duomenys

„Asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba ją galima nustatyti (toliau – „duomenų subjektas“). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma pagal identifikatorių, pvz., vardą ir pavardę, asmens kodą, vietą, internetinį identifikatorių, arba pagal vieną ar daugiau konkrečių fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės arba socialinės to fizinio asmens tapatybės veiksnių.

Tvarkymas

„Tvarkymas“ – tai bet kokia operacija arba operacijų rinkinys, ją (jas) atliekant su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis, pvz., rinkimas, įrašymas, sutvarkymas, susisteminimas, saugojimas, pritaikymas arba pakeitimas, atitaisymas, ieškojimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitaip duomenis paverčiant prieinamais, sutapdinimas ar sujungimas, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Tvarkymo apribojimas

„Tvarkymo apribojimas“ – tai saugomų asmens duomenų žymėjimas, siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.

Profiliavimas

„Profiliavimas“ – tai bet kokia automatizuota asmens duomenų tvarkymo forma, kurią sudaro asmens duomenų naudojimas tam tikriems su fiziniu asmeniu susijusiems asmeniniams aspektams įvertinti, visų pirma analizuoti arba numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbingumu, ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais prioritetais, pomėgiais, patikimumu, elgsena, vieta ar veikla.

Pseudonimiškumas

„Pseudonimiškumas“ – tai asmens duomenų tvarkymas taip, kad jų nebebūtų galima priskirti konkrečiam duomenų subjektui nenaudojant papildomos informacijos, jeigu tokia papildoma informacija yra laikoma atskirai ir jai taikomos techninės bei organizacinės priemonės siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys nebūtų priskirti fiziniam asmeniui, kurio tapatybė nustatyta arba ją galima nustatyti.

Susisteminta rinkmenų sistema

„Susisteminta rinkmenų sistema“ – tai bet koks struktūrizuotas asmens duomenų rinkinys, prieinamas pagal konkrečius kriterijus – centralizuotas, decentralizuotas ar išskirstytas funkciniu arba geografiniu pagrindu.

Duomenų valdytojas

„Duomenų valdytojas“ – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena ar drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Kai tokio tvarkymo tikslus ir priemones nustato Sąjungos ar valstybės narės teisės aktai, duomenų valdytojas arba konkretūs duomenų valdytojo paskyrimo kriterijai gali būti numatyti Sąjungos ar valstybės narės teisės aktuose.

Duomenų tvarkytojai

„Duomenų tvarkytojas“ – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu.

Duomenų gavėjas

„Duomenų gavėjas“ – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nepaisant to, ar ji yra trečioji šalis, ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos ar valstybės narės teisės aktus gali gauti konkretaus tyrimo asmens duomenis, nėra laikomos duomenų gavėjais. Tos valdžios institucijos tuos duomenis tvarko pagal galiojančias duomenų apsaugos taisykles, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus.

Trečioji šalis

„Trečioji šalis“ – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar įstaiga, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie pagal tiesioginį duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo įgaliojimą yra įgalioti tvarkyti asmens duomenis.

Sutikimas

Duomenų subjekto „sutikimas“ – tai bet koks savanoriškas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais duomenų subjektas sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų valdytojas

Kaip apibrėžta BDAR, duomenų valdytojas – tai asmuo arba subjektas, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą; jis yra nurodytas toliau:

Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hanoveris, Vokietija

 

Kontaktinė duomenų apsaugos pareigūno informacija

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti šiuo būdu:

el. paštas: dataprotection@conti.de

 

Asmens duomenų kategorijos

Vykdydami paraiškos teikimo procesą tvarkome šių kategorijų asmens informaciją:

 • Pagrindiniai duomenys (pvz., pavardė, vardas, namų adresas, gimimo data)
 • Registracijos duomenys naudojantis portalu (pvz., IP adresas)
 • Veiklos vertinimas (pvz., rekomendaciniai laiškai)
 • Informacija apie jūsų lankomas mokyklas ir jūsų užimamas darbo vietas
 • Ryšių duomenys (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris)
 • Vaizdo ir garso įrašai (pvz., gyvenimo aprašymo nuotrauka)
 • Su darbu susiję duomenys (pvz., darbuotojo numeris vidinėms paraiškoms)
 • Pareiškėjo pateikti dokumentai
 • Mokėjimo informacija (pvz., banko sąskaitos numeris išlaidoms kompensuoti)

Šis sąrašas nėra baigtinis ir atsižvelgiant į darbo reikalavimus bei pareiškėjo pateiktus dokumentus gali skirtis.

Tam tikromis aplinkybėmis galime tvarkyti specialiųjų kategorijų asmens duomenis, vadovaudamiesi BDAR 9 straipsnio 1 dalimi, pvz., duomenis apie jūsų sveikatą, narystę profesinėse sąjungose ar religinius įsitikinimus.

 

Tvarkymo, kaip paraiškos teikimo proceso dalies, tikslai ir teisinis pagrindas

Duomenų tvarkymo procesas padeda vykdyti paraiškos teikimo procesą, ypač nustatant darbo santykius. Teisinis to pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas kartu su 26 straipsnio 1 dalies 1 sakiniu: Bundesdatenschutzgesetz (BDSG – Vokietijos federalinis duomenų apsaugos įstatymas) arba atitinkami nacionaliniai teisės aktai.

Jei įtraukiamos asmens duomenų specialiosios kategorijos, tai vyksta remiantis BDAR 9 straipsnio 2 dalies b punktu kartu su atitinkamais nacionaliniais teisės aktais. Kai kuriais atvejais tvarkymas gali būti atliekamas profilaktinės medicinos, darbo medicinos ar darbuotojo darbingumo įvertinimo tikslams. Tokių atvejų teisinis pagrindas yra BDAR 9 straipsnio 2 dalies h punktas.

Pranešimų funkcija

Paraiškų teikimo platforma suteikia jums galimybę suaktyvinti pranešimų apie jūsų paraišką (-as) funkciją, kad būtumėte informuoti apie esamą jos (jų) būseną, pvz., tekstiniu pranešimu, ir (arba) kad jums būtų priminta apie suplanuotus susitikimus. Tokių atvejų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Aktyvindami paslaugą pareiškiate savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Visų pirma, šią funkciją galima bet kada išjungti.

Talentingi specialistai

Vykdydami paraiškos teikimo procesą, taip pat galite nuspręsti leisti apsvarstyti jūsų paraišką būsimosioms pareigoms užimti, taip pat leisti mums susisiekti su jumis, jei ateityje atsiras laisvų darbo vietų. Tokių atvejų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti.

Jūsų asmens duomenų gavėjai

Bendrovėje „Continental Group“ (Vokietijos akcinių bendrovių įstatymo 15 skyrius) jūsų asmens duomenis bendrinsime tik tuo atveju, jei tai bus būtina norint pasiekti šiame dokumente nurodytą tikslą, visų pirma norint priimti ir apdoroti jūsų paraišką.

Be to, savo pareigoms atlikti pasitelkiame paslaugų teikėjus (vadinamus „duomenų tvarkytojais“). Kai asmens duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, tai visada daroma laikantis galiojančių duomenų apsaugos taisyklių. Visų pirma, mes ir mūsų duomenų tvarkytojai sudarėme susitarimą dėl duomenų tvarkymo mūsų vardu.

Už Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų asmens duomenis perduodame tik toms trečiosioms šalims, kurioms Europos Komisija patvirtino tinkamą apsaugos lygį ar kurioms suteiktos kitos tinkamos duomenų apsaugos garantijos (pvz., įmonėms privalomos duomenų apsaugos taisyklės arba ES standartinės sutarties sąlygos) arba teisinės aplinkybės leidžia perduoti duomenis. Be to, tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, bus imtasi kitų atsargumo priemonių (pvz., šifravimas ir papildomos sutarties nuostatos) siekiant užtikrinti tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugos lygį.

Papildomos informacijos apie „Continental Group“ privalomas vidines duomenų apsaugos taisykles rasite atvėrę nuorodą.

ES standartines sutarties sąlygas ES kalbomis pasieksite per šį URL:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914

„Google Analytics“ naudojimas

Šioje interneto svetainėje naudojama „Google Analytics“ yra žiniatinklio srauto analizės paslauga, kurią teikia „Google, Inc.“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus. Slapukai yra tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų kompiuteryje ir kurie padeda analizuoti jūsų, kaip lankytojo, naudojimąsi interneto svetaine. Slapukų saugomi duomenys, kai naudojatės interneto svetaine, yra perduodami „Google“ ir saugomi jos serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Jei interneto svetainėje suaktyvinamas IP adreso anonimiškumas, jūsų IP adresas bus sutrumpintas Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės šalyse, kurios yra sutarties šalys. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas pirmiausia bus perduotas „Google“ serveriui JAV ir ten saugomas. Šioje interneto svetainėje suaktyvintas IP anonimiškumas. Pirmiau nurodytą informaciją „Google“ naudoja interneto svetainės teikėjo vardu, kad įvertintų jūsų naudojimąsi interneto svetaine, rengdama ataskaitas apie interneto svetainės operatoriaus veiklą tinklalapyje ir teikdama jums kitas paslaugas, susijusias su jūsų veikla interneto svetainėje bei interneto naudojimu. Kaip „Google Analytics“ dalis, jūsų naršyklės perduotas IP adresas nėra derinamas su kitais „Google“ turimais duomenimis.

Jeigu jūsų asmens duomenys bus perduoti į JAV esančius serverius, tai įvyks tik gavus jūsų sutikimą. Jei priimate slapuką, pareiškiate savo aiškų sutikimą remdamiesi BDAR 49 straipsnio 1 dalies 1a sakiniu, pagal kurį leidžiate, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti į JAV.

Norime jus informuoti, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) Jungtines Amerikos Valstijas priskyrė trečiajai šaliai ir nėra priimtas sprendimas dėl jos tinkamumo, o tai nesuteikia garantijų dėl jūsų teisių įgyvendinimo. Visų pirma negalima atmesti to, kad valdžios (priežiūros) institucijos gali susipažinti su jūsų duomenimis ir juos tvarkyti galimai neturėdamos teisminio teisių gynimo būdo ar teisės į veiksmingas teisių gynimo priemones. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1a sakiniu ir BDAR 49 straipsnio 1 dalies 1a sakiniu.

Galite visam laikui atsisakyti „Google Analytics“ sekimo savo dabartinėje žiniatinklio naršyklėje atsisiuntę ir įdiegę „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedą (norėdami tai padaryti, spustelėkite čia https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB). Taip pat nuo tada galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, čia pakoreguodami savo slapukų nuostatas arba atmesdami visus slapukus.

Mouseflow

Be to, šioje interneto svetainėje naudojamas žiniatinklio analizės įrankis „Mouseflow“, kurį sukūrė „Mouseflow ApS“, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Danija („Mouseflow“). „Mouseflow“ mūsų svetainėje naudoja slapukus, kurie sukuriami tik gavus jūsų sutikimą. Šie slapukai naudojami duomenims rinkti ir saugoti rinkodaros bei optimizavimo tikslams. Šių duomenų pagrindu galima sukurti anoniminius naudojimo profilius. „Mouseflow“ atsitiktine tvarka atrenka ir registruoja atskirus apsilankymus. Dėl to registruojami pelės judesiai ir paspaudimai, kad būtų galima atkurti šiuos atsitiktine tvarka atrinktus apsilankymus, siekiant iš to nustatyti galimus interneto svetainės patobulinimus. Jūsų IP adresas perduodamas anonimiškai. Taigi bet kuriuo metu neįmanoma nustatyti atskiro interneto svetainės lankytojo tapatybės.

Jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis

Atkreipkite dėmesį, kad jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal BDAR:

Teisė atšaukti sutikimą

Jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas duotu sutikimu, jūs turite teisę bet kada šį sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos asmens duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

Galite bet kada su mumis susisiekti, kad pasinaudotumėte savo teise atšaukti sutikimą.

Teisė į informaciją

Galite prašyti informacijos apie tai, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Jei tai padarysite, galėsite prašyti papildomos informacijos – visų pirma apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, saugojimo laikotarpį arba, jei tai neįmanoma, apie saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijus, taip pat papildomų duomenų. Galite prašyti savo asmens duomenų kopijos. Jeigu jūsų prašymas bus pateiktas el. paštu, kopija jums bus perduota įprastai naudojamu elektroniniu formatu, nebent tai pažeidžia kitų asmenų teises į laisves.

Galite bet kada su mumis susisiekti ir pateikti tokį prašymą naudodami pirmiau nurodytą kontaktinę informaciją.

Teisė į ištaisymą

Galite prašyti, kad mes ištaisytume netikslius asmens duomenis, susijusius su jumis, arba kad nepagrįstai nedelsdami papildytume neišsamius asmens duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad vėliau įrašų taisyti negalėsime; juos galėsime tik panaikinti.

Teisė ištrinti

Galite prašyti ištrinti (panaikinti) savo asmens duomenis nepagrįstai nedelsdami. Jūsų asmens duomenis saugosime tik tol, kol to reikės nurodytam tikslui pasiekti, arba tol, kol bus taikomi įstatymų numatyti saugojimo terminai. Kai tikslas bus įvykdytas arba jūsų asmens duomenys nebebus reikalingi duomenims tvarkyti, mes juos panaikinsime.

Nepaisant to, mums leidžiama tvarkyti jūsų asmens duomenis kitam tikslui, jei laikomės įstatymų nustatytų teisės aktų. Pavyzdžiai apima teisinių reikalavimų pareiškimą, įgyvendinimą arba gynimą. Šis tikslas taikomas tik tol, kol senaties terminai leidžia nustatyti teisinius reikalavimus.

Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

Galite apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, ypač tokiomis aplinkybėmis:

- Ginčijate jų tikslumą, tad duomenų tikslumas turi būti patikrintas.

- Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, todėl prieštaraujate, kad duomenys būtų ištrinti.

- Duomenys mums nebereikalingi, bet jums jų reikia teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti.

- Jūs prieštaravote asmens duomenų tvarkymui.

Jei apribosite asmens duomenų tvarkymą, jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir visų pirma tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Gavę jūsų prašymą, jūsų duomenis perduosime kitam duomenų valdytojui (jei tai techniškai įmanoma). Tačiau šią teisę turite tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu arba yra būtinas sutarčiai vykdyti. Užuot gavę savo duomenų kopiją, galite prašyti, kad duomenis tiesiogiai perduotume kitam jūsų nurodytam duomenų valdytojui.

Teisė prieštarauti

Galite nesutikti, kad būtų tvarkomi su jumis susiję jūsų asmens duomenys, jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1f sakinys). Tada duomenys nebebus tvarkomi, nebent būtų pateikti įtikinami argumentai juos tvarkyti. Savo prieštaravimą pateikite mūsų duomenų apsaugos pareigūnui; kontaktinius duomenis rasite aukščiau.

Galite bet kada su mumis susisiekti ir pateikti tokį prašymą naudodami pirmiau nurodytą kontaktinę informaciją.

Teisė pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai

Nepažeisdami jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma savo nuolatinės gyvenamosios vietos, darbo vietos arba tariamo pažeidimo vietos valstybėje narėje, jei duomenų subjektas mano, kad su juo susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR.

 

Teisė į veiksmingas teismines teisių gynimo priemones

Nepažeisdami jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai remdamiesi BDAR 77 straipsniu, jei manote, kad jūsų teisės pagal BDAR buvo pažeistos dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo nesilaikant BDAR.

 

Priedas: pagalbiniai duomenų tvarkytojai

 • „SmartRecruiters Inc“ (SPOLKA AKCYJNA) Oddzial w Polsce, Lenkija
 • „SmartRecruiters EURL“, Prancūzija
 • „SmartRecruiters Ltd.“, Jungtinė Karalystė
 • „Amazon Web Services EMEA Sárl“, Liuksemburgas (AWS prieglobos vieta – Vokietija)
 • „Textkernel BV“, Nyderlandai
 • „MailJet SAS“, Prancūzija (keitimasis el. pašto pranešimais su kandidatais)