Ochrana dát

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov k vašej žiadosti o zamestnanie v spoločnosti Continental

Týmto by sme vás chceli informovať o spôsobe, akým počas procesu podávania žiadosti spracovávame vaše osobné údaje, a o právach, ktoré podľa ustanovení všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane údajov (GDPR) alebo zákonov jednotlivých krajín máte. Ak má niektorá krajina osobitné legislatívne predpisy, ktoré upravujú spracovávanie osobných údajov, majú tieto predpisy prednosť pred ustanoveniami uvedenými vyššie. Všetky takéto osobitné legislatívne predpisy nájdete tu.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú spracované spoločnosťou Continental AG (ďalej len „spoločnosť Continental“) na účely uvedené nižšie. Ak to v rámci plnenia niektorého z týchto účelov bude potrebné, údaje môžu byť poskytnuté pridruženým spoločnostiam v zmysle oddielov 15 a nasl. nemeckého zákona o akciových spoločnostiach Aktiengesetz (AktG) a v súlade so Záväznými podnikovými pravidlami (Binding Corporate Rules) spoločnosti Continental.

Vymedzenie pojmov

Zákonodarcovia vyžadujú, aby sa osobné údaje spracovávali zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“). Preto sme nižšie vymedzili jednotlivé pojmy, ktoré sa používajú aj v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Osobné údaje

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, poloha, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie

„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Obmedzenie spracúvania

„Obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

Profilovanie

„Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Pseudonymizácia

„Pseudonymizácia“ je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Informačný systém

„Informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

Prevádzkovateľ

„Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. V prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

Sprostredkovatelia

„Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Príjemca

„Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov. Spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

Tretia strana

„Tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

Súhlas dotknutej osoby

„Súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ v zmysle ustanovení GDPR – teda osoba alebo subjekt zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov – je uvedený nižšie:

Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, Nemecko

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Našu zodpovednú osobu za ochranu údajov môžete kontaktovať prostredníctvom:

E-mailová adresa: dataprotection@conti.de

 

Kategórie osobných údajov

V rámci procesu podávania žiadosti spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje (napr. priezvisko, meno, adresa bydliska, dátum narodenia)
 • Údaje logovania získané pri používaní portálu (napr. IP adresa)
 • Hodnotenia výkonu (napr. odporúčacie listy)
 • Informácie o školách, ktoré ste navštevovali, a zamestnaniach, ktoré ste vykonávali
 • Údaje získané z komunikácie (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • Vizuálne a zvukové záznamy (napr. fotografia zo životopisu)
 • Údaje súvisiace s prácou (napr. číslo zamestnanca, ak ide o internú žiadosť)
 • Dokumenty predložené uchádzačom
 • Platobné údaje (napr. číslo bankového účtu na preplatenie výdavkov)

Tento zoznam nie je úplný a môže sa líšiť v závislosti od pracovných požiadaviek a dokumentov, ktoré uchádzač predloží.

Za určitých okolností môžeme spracúvať osobitné kategórie osobných údajov v súlade s čl.  9 ods. 1 nariadenia GDPR, napríklad ak pôjde o údaje týkajúce sa vášho zdravia, členstva v odborových organizáciách alebo náboženskej príslušnosti.

 

Účely a právny základ spracovania v rámci procesu podávania žiadosti

Spracovanie údajov pomáha pri realizácii procesu podávania žiadosti, najmä pri nadväzovaní pracovného pomeru. Jeho právnym základom je čl.  6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR v spojení s oddielom 26 ods. 1 veta 1 nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), alebo v spojení s legislatívou príslušnej krajiny.

Ak ide o osobitné kategórie osobných údajov, dochádza k tomu na základe čl.  9 ods. 2 písm. b) nariadenia GDPR v spojení s legislatívou príslušnej krajiny. V niektorých prípadoch môže spracovanie údajov prebiehať s cieľom preventívneho lekárstva, pracovného lekárstva alebo na posúdenie pracovnej spôsobilosti zamestnanca. Právnym základom pre takéto prípady je čl.  9 ods. 2 písm. h) nariadenia GDPR.

Upozornenia

Ak si na portáli, cez ktorý podávate žiadosť, zapnete upozornenia týkajúce sa vašej žiadosti/žiadostí, budete dostávať informácie o ich aktuálnom stave (napríklad prostredníctvom textovej správy) a/alebo pripomienky o naplánovaných stretnutiach. Právnym základom spracovania údajov v týchto prípadoch je čl.  6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Aktiváciou tejto služby vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Upozornenia je predovšetkým možné kedykoľvek vypnúť. 

Databáza potenciálnych uchádzačov

Počas procesu podávania žiadosti nám môžete tiež udeliť povolenie na to, aby sme vás v budúcnosti mohli považovať za potenciálneho uchádzača o pracovné pozície a zároveň aby sme vás v súvislosti s takýmito pozíciami mohli kontaktovať. Právnym základom spracovania údajov v týchto prípadoch je čl.  6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Príjemcovia vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme v rámci spoločnosti Continental Group (oddiel 15 nemeckého zákona o akciových spoločnostiach) interne sprístupňovať iba v takých prípadoch, keď to bude nevyhnutné na plnenie účelov uvedených v tomto dokumente, no najmä s cieľom prijatia a spracovania vašej žiadosti.

Okrem toho na plnenie našich povinností využívame poskytovateľov služieb (ďalej len „sprostredkovatelia“). Poskytovanie osobných údajov sprostredkovateľom vždy prebieha v súlade s platnými nariadeniami o ochrane osobných údajov. S našimi sprostredkovateľmi sme uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov v našom mene.

Mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) prenášame osobné údaje výlučne do tých tretích krajín, u ktorých bolo Európskou komisiou overené, že sa v nich používa primeraná úroveň ochrany, alebo v ktorých je zavedená iná vhodná záruka ochrany osobných údajov (napr. záväzné firemné pravidlá o ochrane osobných údajov alebo štandardné zmluvné doložky EÚ) alebo je prenos umožnený vďaka právnym skutočnostiam. V rozsahu povolenom platnými zákonmi o ochrane osobných údajov budú okrem toho prijaté ďalšie opatrenia (napr. šifrovanie a dodatočné zmluvné ustanovenia), aby sa zabezpečila primeraná úroveň ochrany vašich osobných údajov.

K ďalším informáciám o záväzných interných pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Continental Group sa dostanete, ak kliknete na tento odkaz.

Štandardné zmluvné doložky EÚ v jazykoch Európskej únie nájdete na tejto adrese URL:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914   

Používanie služby Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics – službu na analýzu návštevnosti webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (ďalej len „spoločnosť Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a pomáhajú analyzovať spôsob, akým vy ako návštevník danú webovú stránku používate. Údaje ukladané súbormi cookies, keď webovú stránku používate, sa prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na jej servery v Spojených štátoch amerických.

Ak je na webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP adresy, vaša IP adresa bude v členských štátoch Európskej únie alebo v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré sú zmluvnými stranami, skrátená. Úplná IP adresa sa najskôr prenesie na server spoločnosti Google v USA a uloží sa tam len vo výnimočných prípadoch. Táto webová stránka má aktivovanú anonymizáciu IP adresy. Spoločnosť Google používa vyššie uvedené informácie v mene poskytovateľa webovej stránky, aby vyhodnotila vaše používanie webovej stránky tým, že pre jej prevádzkovateľa pripravuje správy o aktivite na nej a vám poskytuje ďalšie služby týkajúce sa toho, akým spôsobom stránku a internet využívate. IP adresa, ktorú prenáša váš prehliadač v rámci služby Google Analytics, sa nespája s inými údajmi, ktoré vlastní spoločnosť Google.

Ak by boli vaše osobné údaje prenesené na servery v USA, bude to len po udelení vášho súhlasu. Ak prijmete súbor cookie, vyjadrujete tým svoj výslovný súhlas v súlade s čl.  49 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a umožníte tak prenos vašich osobných údajov do USA.

Radi by sme vás informovali, že Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) klasifikoval Spojené štáty americké ako tretiu krajinu, v prípade ktorej nebolo prijaté rozhodnutie o primeranosti ochrany osobných údajov a ktorá neposkytuje záruku presadzovania vašich práv. Nemožno najmä vylúčiť, že vládne (dozorné) orgány môžu získať prístup k vašim údajom a spracovávať ich, a to potenciálne bez prostriedku súdnej nápravy alebo práva na účinnú nápravu. Právnym základom spracovania je váš súhlas v súlade s čl.  6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a čl.  49 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Sledovanie službou Google Analytics môžete natrvalo zrušiť tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača na deaktivovanie služby Google Analytics do webového prehliadača, ktorý používate (ak tak chcete urobiť, kliknite sem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB). Od toho momentu môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať tak, že si upravíte nastavenia súborov cookies tu alebo ich všetky odmietnete.

Nástroj Mouseflow

Táto webová stránka okrem toho používa ešte aj nástroj na analýzu webu Mouseflow od spoločnosti Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko (ďalej len „nástroj Mouseflow“). Nástroj Mouseflow používa na našej stránke súbory cookies, ktoré sú vytvorené len s vaším súhlasom. Tieto súbory cookies sa používajú na zhromažďovanie a ukladanie údajov na účely marketingu a optimalizácie. Na základe týchto údajov je možné vytvárať anonymizované profily používania. Nástroj Mouseflow náhodne vyberá a zaznamenáva jednotlivé návštevy. Vytvorí teda záznam pohybu myši a kliknutí, na základe čoho bude náhodne vybrané návštevy možné znovu vytvoriť a vyvodiť z nich potenciálne návrhy, ako by sa webová stránka dala vylepšiť. Vaša IP adresa sa prenáša anonymne. Preto v žiadnom prípade nie je možné určiť identitu jednotlivých návštevníkov webovej stránky.

Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov

Upozorňujeme, že ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR tieto práva:

Právo odvolať svoj súhlas

Ak je spracovanie osobných údajov založené na udelenom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Ak by ste chceli uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu, môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

Právo na informácie

Môžete požiadať o informáciu, či sa vaše osobné údaje nejakým spôsobom spracúvajú. Ak tak urobíte, môžete požiadať o ďalšie informácie – najmä informácie o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch, dobe uchovávania alebo, ak to nie je možné, o kritériách na určenie doby uchovávania, a ďalšie informácie. Môžete požiadať o výpis osobných údajov, ktoré máme o vás uložené. Ak o výpis požiadate prostredníctvom e-mailu, poskytneme vám ho v bežne používanom elektronickom formáte, pokiaľ tým neporušíme práva alebo slobody iných osôb.

S takouto žiadosťou sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť použitím kontaktných údajov uvedených vyššie.

Právo na opravu

Môžete nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, alebo aby sme neúplné osobné údaje doplnili. Upozorňujeme však, že nahrávky nemôžeme dodatočne opravovať; môžeme ich len vymazať.

Právo na vymazanie

Môžete požiadať o vymazanie (odstránenie) vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné pre naplnenie uvedeného účelu alebo pokiaľ platia zákonné doby uchovávania. Akonáhle bude účel splnený alebo vaše osobné údaje už na spracúvanie údajov nie sú potrebné, vymažeme ich.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj s iným cieľom, ak dodržíme zákonné predpisy. Napríklad na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Tento účel spracovania údajov je možný len dovtedy, kým premlčacie lehoty umožňujú vznik právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

Spracúvanie vašich osobných údajov môžete obmedziť predovšetkým za týchto okolností:

– Napadnete správnosť vašich osobných údajov a je potrebné ju overiť.

– Spracovanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu údajov.

– My už údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

– Voči spracovaniu údajov ste namietli.

Ak obmedzíte spracúvanie, vaše osobné údaje môžeme uchovávať a najmä spracovávať len s vaším súhlasom alebo s cieľom preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Po prijatí vašej žiadosti prenesieme vaše údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Toto právo však máte len vtedy, ak je spracovanie údajov založené na vašom súhlase alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy. Namiesto zaslania výpisu vašich údajov, nás môžete požiadať, aby sme údaje priamo poslali inému prevádzkovateľovi, ktorého nám určíte.

Právo namietať

Proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete namietať, ak je spracovanie založené na oprávnenom záujme (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Údaje sa potom už nebudú spracúvať, pokiaľ nemôžu byť preukázané nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie. So svojou námietkou sa obráťte na našu zodpovednú osobu za ochranu údajov. Jej kontaktné údaje nájdete vyššie.

S takouto žiadosťou sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť použitím kontaktných údajov uvedených vyššie.

Právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo súdny prostriedok nápravy, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s nariadením GDPR.

 

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo súdny prostriedok nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 nariadenia GDPR, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s nariadením GDPR došlo k porušeniu vašich práv ustanovených v nariadení GDPR.

 

Príloha: Sprostredkovatelia – tretie strany

 • SmartRecruiters Inc (SPÓŁKA AKCYJNA) Oddział w Polsce, Poľsko
 • SmartRecruiters EURL, Francúzsko
 • SmartRecruiters Ltd., Spojené kráľovstvo
 • Amazon Web Services EMEA Sárl, Luxembursko (hostingové miesto AWS Nemecko)
 • Textkernel BV, Holandsko
 • MailJet SAS, Francúzsko (e-mailová komunikácia s kandidátmi)