Pravno obaveštenje

Dokument za prevod. Jedina pravno obavezujuća verzija ovog dokumenta je originalna verzija na nemačkom jeziku.

Korišćenje veb stranica; Odgovornost proizvoda


Informacije na ovim veb stranicma nisu obavezujuće i date su isključivo u informativne svrhe. One su isključivo informativnog karaktera i ne predstavljaju ponude odn. usluge u smislu važećih zakonskih odredbi, dodatne informacije i ugovorne odredbe možete dobiti od nadležnog ovlašćenog distributera. Na osnovu informacija navedenih na veb stranici ne može nastati nikakav ugovorni odnos u vezi sa predstavljenom robom.

Kompanija Continental AG može da izmeni ili ažurira informacije na ovim veb stranicama, kao i opisane proizvode i usluge, u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Osim ako nije drugačije navedeno, veb stranice kompanije Continental AG ne sadrže nikakve garancije ni informacije o kvalitetu za koje je odgovorna kompanija Continental AG, bilo izričito ili implicitno, u pogledu aktuelnosti, tačnosti, potpunosti i kvaliteta informacija.

Kompanija Continental AG ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa svojim veb stranicama. Isključena je odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, zahteve za naknadu štete, posledičnu štetu bilo koje vrste i iz bilo kog pravnog razloga, a koje proizilaze iz pristupanja veb stranicama i njihovog korišćenja, a posebno ako se vaše računarsko okruženje zarazi virusima.

Za uspostavljanje i poštovanje obaveza, kao i odgovornosti kompanije Continental AG za Continental proizvode i usluge, validni su samo ugovorni ugovori zaključeni o njima, uključujući opšte uslove i odredbe kompanije Continental AG u njihovoj trenutno važećoj verziji.

Linkovi ka drugim veb stranicama


Naša ponuda sadrži linkove ka spoljnim veb stranicama trećih strana, na čiji sadržaj mi nemamo nikakav uticaj. Stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za ovaj eksterni sadržaj. Za sadržaj na ovim povezanim stranicama odgovoran je onaj ko upravlja sadržajem na ovim stranicama. Povezane stranice su proverene u pogledu kršenja zakona u trenutku postavljanja linka. U trenutku postavljanja linka nije konstatovan nelegalan sadržaj. Međutim, stalna kontrola sadržaja povezanih stranica nije razumna bez konkretnih dokaza o kršenju zakona. Čim ustanovimo da negde postoji kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti dotične linkove.

Dostupnost proizvoda širom sveta


Ova veb stranica može da sadrži informacije o Continental proizvodima koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Prisustvo takvih informacija na ovoj veb stranici ne implicira nameru kompanije Continental AG da učini te proizvode dostupnim bilo gde u svetu. Obratite se svom Continental distributeru ili predstavniku da biste saznali više o budućim planovima za proizvode koji još uvek nisu dostupni na vašem tržištu.

Robne marke i autorska prava


Prikazane robne marke i logotipi („Marke“) na ovim veb stranicama vlasništvo su kompanije Continental AG i/ili njenih podružnica. Nikakve informacije na ovim veb stranicama ne treba tumačiti kao ustupanje licenci ili Marki. Za to je potrebna izričita pismena saglasnost kompanije Continental AG. Neovlašćena upotreba ovih Marki je strogo zabranjena. Kompanija Continental AG će primenjivati svoja prava intelektualne svojine širom sveta u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima.


Kompanija Continental AG ili njene podružnice su autori fotografija i ilustracija („Radovi“) predstavljenih na ovoj veb stranici; Kompanija Continental AG ima pravo da koristi prikazana dela zaštićena autorskim pravima. Osim ako nije izričito dozvoljeno na ovoj veb stranici, nikakve informacije na ovoj veb stranici ne treba tumačiti kao ustupanje licenci za ove Radove. Za to je potrebna izričita pismena saglasnost kompanije Continental AG. Neovlašćena upotreba ovih Radova je strogo zabranjena. Kompanija Continental AG će primenjivati svoja autorska prava širom sveta u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima.