Právne upozornenie

Iba preklad. Jedinou právne záväznou verziou tohto dokumentu je nemecká verzia.

Používanie webových stránok; ručenie za produkt


Informácie na týchto webových stránkach sú nezáväzné a sú poskytované k dispozícii iba na informačné účely. Majú iba informatívny charakter a nie sú ponukami v zmysle uplatniteľných zákonných ustanovení. Ďalšie informácie a podmienky získate u príslušného zmluvného predajcu. Na základe informácií uvedených na webových stránkach nemôže vzniknúť žiadny zmluvný vzťah v súvislosti s prezentovaným tovarom.

Informácie na týchto webových stránkach, ako aj v týchto informáciách popísané produkty a služby sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia zo strany spoločnosti Continental AG. Pokiaľ to nie je výslovne vysvetlené inak, neobsahujú webové stránky spoločnosti Continental AG v žiadnom prípade záruky ani údaje o vlastnostiach, na ktoré by spoločnosť Continental AG poskytovala záruku, či už výslovnú, alebo mlčky predpokladanú, s ohľadom na aktuálnosť, správnosť, kompletnosť alebo kvalitu informácií.

Spoločnosť Continental AG nepreberá žiadnu záruku v súvislosti so svojimi webovými stránkami. Ručenie za akékoľvek bezprostredné alebo nepriame škody, požiadavky na náhradu škody, následné škody akéhokoľvek druhu a z akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vznikli vaším prístupom alebo používaním webových stránok, hlavne tiež infikovaním vášho počítačového prostredia vírusmi, je vylúčená.

Pre vznik a plnenie záväzkov a ručenie spoločnosti Continental AG za produkty a služby značky Continental sú rozhodujúce iba zmluvné dohody o nich uzatvorené, vrátane Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Continental AG v ich aktuálne platnom znení.

Odkazy na iné webové stránky


Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme ani prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ daných stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované, či neobsahujú možné porušenie zákona. Protiprávny obsah nebol v čase prepojenia zistený. Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok však nie je vyžadovaná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákonov a práv. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Celosvetová dostupnosť produktov


Táto webová stránka môže obsahovať informácie o produktoch značky Continental, ktoré nie sú dostupné vo vašej krajine. Prítomnosť takýchto informácií na tejto webovej stránke neznamená, že spoločnosť Continental AG má v úmysle oznámiť dostupnosť produktu kdekoľvek na svete. Ak sa chcete dozvedieť viac o budúcich plánoch pre produkty, ktoré pre vás ešte nie sú dostupné, obráťte sa na svojho predajcu alebo zástupcu spoločnosti Continental.

Značky a autorské práva


Značky a logá („značky“), ktoré sú zobrazené na týchto webových stránkach, sú vlastníctvom spoločnosti Continental AG alebo jej dcérskych spoločností. Žiadna z informácií na týchto webových stránkach sa nemôže chápať ako poskytovanie licencií alebo značiek. K tomu je potrebné výslovné písomné povolenie spoločnosti Continental AG. Neoprávnené používanie týchto značiek je prísne zakázané. Spoločnosť Continental AG bude presadzovať svoje práva duševného vlastníctva na celom svete v rámci príslušných zákonov.


Spoločnosť Continental AG alebo jej dcérske spoločnosti majú autorské práva na fotografie a obrázky („diela“), ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke; respektíve spoločnosť Continental je oprávnená na používanie znázornených diel chránených autorským právom. Keď to nie je na tejto webovej stránke vyslovene povolené, nepovažuje sa žiadna informácia na tejto webovej stránke za poskytnutie licencie na tieto diela. K tomu je potrebné výslovné písomné povolenie spoločnosti Continental AG. Neoprávnené používanie takýchto diel je prísne zakázané. Spoločnosť Continental AG si bude uplatňovať svoje autorské práva po celom svete v rámci príslušných zákonných predpisov.