Prevádzkový mechanik

담당 업무

- vykonáva preventívnu údržbu strojov a zariadení, opravu hydraulických lisov, gumárenských strojov a zariadení, opravy zložitejších strojných častí, demontáž a montáž jednotlivých celkov energetických zariadení a ich nastavenie, špecifikáciu potrebných ND, 
- spracováva záznam o poruche do SAP - PM, správu o vykonaní preventívnej údržby, konkrétnu správu, ktorá dáva k dispozícii aktuálne informácie a umožňuje spolupracovníkovi odborné vykonanie úlohy
- vykonáva zverené práce v oblasti údržby a demontáže výrobných zariadení v zmysle požiadaviek na ochranu ŽP
- kontroluje technický stav strojných zariadení hydraulických agregátov
- zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, za pridelené zariadenia, za dosahovanie plánovanej kvality opráv

자세히 보기 간단히 보기

지원자 프로필

VZDELANIE, ODBOR: výučný list – technický smer, mechanik strojov a zariadení + hydraulika
ODBORNÁ PRAX: 1 rok
ĎALŠIE ODBORNÉ ZNALOSTI,
SCHOPNOSTI A POŽIADAVKY: spôsobilosť na vysokozdvižný vozík, spôsobilosť na zdvíhacie zariadenia
ZNALOSŤ JAZYKA: pasívne – nemecký alebo anglický jazyk, slovenský jazyk

자세히 보기 간단히 보기

처우 조건

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

자세히 보기 간단히 보기

“SmartRecruiters 계속하기"를 클릭하면 독일의 SmartRecruiters GmbH에서 운영하는 콘티넨탈 AG의 채용 포털을 방문하게 됩니다. 이 포털에서 제출된 모든 개인정보에 관한 개인정보처리자는 콘티넨탈 AG입니다. 이 포털에서 지원서를 제출하면 귀하는 다음 사항에 동의한 것으로 간주됩니다:

  • 콘티넨탈 AG가 현지 법인의 채용 목적을 위해 귀하의 성명, 국적, 연락처, 이메일 주소, 경력, 학력 등 이력서 기재 정보, 추천인 정보를 수집 및 이용하고, 위 목적이 완전히 달성될 때까지 수집된 개인정보를 보유하는 것에 동의합니다.
  • 콘티넨탈 AG가 수집한 위 개인정보를 채용 절차를 위하여 계열사(구체적 내용은 개인정보 처리방침 참고)에 제공하고, 위 계열사가 채용 목적을 완전히 달성할 때까지 보유하는 것에 동의합니다.
  • 귀하는 위 사항에 대한 동의를 거부할 권리가 있지만, 거부할 경우 귀하의 지원서가 제출되지 못할 수 있음을 알려드립니다.
SmartRecruiters로 계속하기