Material & production planner

工作职责

 

 • príjem a evidencia objednávok od zákazníka
 • komunikácia so zákazníkom
 • na základe došlých objednávok spracováva plán výroby
 • mesačne vypracuje vyťaženosť jednotlivých strojných zariadení, mesačný plán výroby, ako aj predpoklad hodnoty expedície v danom mesiaci
 • zodpovedá za zabezpečenie materiálu pre dané objednávky, t.j. objednáva priamy materiál (zmes, kovy)
 • denne vypracuje upresnenie plánu výroby, sleduje jeho plnenie, a zároveň aj plnenie plánu expedície
 • zodpovedá za dodržanie termínu a množstva stanoveného v objednávke
 • prípadne odchýlky komunikuje so zákazníkom
 •  
 • receipt and record of orders from the customer
 • customer communication based on received orders,
 • processes the production plan on a monthly basis, he prepares the utilization of individual machinery,
 • the monthly production plan, as well as the assumption of the value of the shipment in a given month is responsible for securing material for given orders, i.e. orders direct material (mixture, metals)
 • prepares a specification of the production plan daily, monitors its fulfillment, and at the same time also fulfills the dispatch plan is responsible for meeting the deadline and quantity specified in the order communicates any deviations with the customer
阅读更多 阅读更少

你的档案

vysokoškolské 2. stupňa – ekonomický/ technický smer, Prax 3 roky

 

University  – economic/ technical , experience 3 years

 

 

阅读更多 阅读更少

我们可以提供

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

阅读更多 阅读更少

当您点击“继续前往SmartRecruiters ”后,您即将访问Continental AG的招聘平台,该平台由位于德国的SmartRecruiters GmBH运营。对于您在平台中提交的所有个人数据,Continental AG是数据控制方。您在该平台内提交的申请,将视为您同意下述内容:

 • 同意Continental AG的隐私声明(链接
 • 同意Continental AG在中国境外处理您的个人信息
 • 同意Continental AG与其位于中国境内/境外的子公司或关联公司分享您的个人信息

继续前往 SmartRecruiters

繼續前往 SmartRecruiters