Testing Engineer

담당 업무

 

• testovanie výrobkov z gumy, plastov, gumových kovov a gumoplastov

• prevádzka testovacieho zariadenia

• technická zodpovednosť za proces testovania (zariadenie, hydraulický systém 280bar)

• vypracovanie testovacích protokolov podľa požiadaviek zákazníka a podľa noriem CTVC

• komunikácia so žiadateľom – poskytnutie protokolu o skúške

• spolupráca na vývoji a zlepšovaní procesu testovania • spolupráca pri rozširovaní a úprave testovacieho strojového parku

 

• testing of rubber, plastic, rubber metal and rubber plastic products
• operation of test equipment
• technical responsibility for the testing process (equipment, hydraulic system 280bar)
• development of test protocols according to customer requirements and according to CTVC standards
• communication with the requester - provision of the test report
• cooperation on the development and improvement of the testing process
• cooperation in expanding and adapting the test machine park

자세히 보기 간단히 보기

지원자 프로필

• organizačné schopnosti
• tímová spolupráca
• komunikatívnosť

• technické a analytické myslenie
• znalosť výkresovej dokumentácie
• fyzika, mechanika
• priemyselné a strojárske technológie
• testovacie technológie

• MS office


• FMEA, CC/SC charakteristiky
• bezpečnosť a ručenie za výrobok
• znalosť IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, VAD 6.5

 

• organization skills
• teamwork
• communicativeness

• technical and analytical thinking
• knowledge of drawing documentation
• physics, mechanics
• industrial and engineering technologies
• testing technologies

• MS office


• FMEA, CC/SC characteristics
• safety and product warranty
• knowledge of IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, VAD 6.5

자세히 보기 간단히 보기

처우 조건

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

자세히 보기 간단히 보기

“SmartRecruiters 계속하기"를 클릭하면 독일의 SmartRecruiters GmbH에서 운영하는 콘티넨탈 AG의 채용 포털을 방문하게 됩니다. 이 포털에서 제출된 모든 개인정보에 관한 개인정보처리자는 콘티넨탈 AG입니다. 이 포털에서 지원서를 제출하면 귀하는 다음 사항에 동의한 것으로 간주됩니다:

  • 콘티넨탈 AG가 현지 법인의 채용 목적을 위해 귀하의 성명, 국적, 연락처, 이메일 주소, 경력, 학력 등 이력서 기재 정보, 추천인 정보를 수집 및 이용하고, 위 목적이 완전히 달성될 때까지 수집된 개인정보를 보유하는 것에 동의합니다.
  • 콘티넨탈 AG가 수집한 위 개인정보를 채용 절차를 위하여 계열사(구체적 내용은 개인정보 처리방침 참고)에 제공하고, 위 계열사가 채용 목적을 완전히 달성할 때까지 보유하는 것에 동의합니다.
  • 귀하는 위 사항에 대한 동의를 거부할 권리가 있지만, 거부할 경우 귀하의 지원서가 제출되지 못할 수 있음을 알려드립니다.
SmartRecruiters로 계속하기