Testing Engineer

工作职责

 

• testovanie výrobkov z gumy, plastov, gumových kovov a gumoplastov

• prevádzka testovacieho zariadenia

• technická zodpovednosť za proces testovania (zariadenie, hydraulický systém 280bar)

• vypracovanie testovacích protokolov podľa požiadaviek zákazníka a podľa noriem CTVC

• komunikácia so žiadateľom – poskytnutie protokolu o skúške

• spolupráca na vývoji a zlepšovaní procesu testovania • spolupráca pri rozširovaní a úprave testovacieho strojového parku

 

• testing of rubber, plastic, rubber metal and rubber plastic products
• operation of test equipment
• technical responsibility for the testing process (equipment, hydraulic system 280bar)
• development of test protocols according to customer requirements and according to CTVC standards
• communication with the requester - provision of the test report
• cooperation on the development and improvement of the testing process
• cooperation in expanding and adapting the test machine park

阅读更多 阅读更少

你的档案

• organizačné schopnosti
• tímová spolupráca
• komunikatívnosť

• technické a analytické myslenie
• znalosť výkresovej dokumentácie
• fyzika, mechanika
• priemyselné a strojárske technológie
• testovacie technológie

• MS office


• FMEA, CC/SC charakteristiky
• bezpečnosť a ručenie za výrobok
• znalosť IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, VAD 6.5

 

• organization skills
• teamwork
• communicativeness

• technical and analytical thinking
• knowledge of drawing documentation
• physics, mechanics
• industrial and engineering technologies
• testing technologies

• MS office


• FMEA, CC/SC characteristics
• safety and product warranty
• knowledge of IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, VAD 6.5

阅读更多 阅读更少

我们可以提供

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

阅读更多 阅读更少

当您点击“继续前往SmartRecruiters ”后,您即将访问Continental AG的招聘平台,该平台由位于德国的SmartRecruiters GmBH运营。对于您在平台中提交的所有个人数据,Continental AG是数据控制方。您在该平台内提交的申请,将视为您同意下述内容:

  • 同意Continental AG的隐私声明(链接
  • 同意Continental AG在中国境外处理您的个人信息
  • 同意Continental AG与其位于中国境内/境外的子公司或关联公司分享您的个人信息

继续前往 SmartRecruiters

繼續前往 SmartRecruiters