Testing Engineer

Feladatok

 

• testovanie výrobkov z gumy, plastov, gumových kovov a gumoplastov

• prevádzka testovacieho zariadenia

• technická zodpovednosť za proces testovania (zariadenie, hydraulický systém 280bar)

• vypracovanie testovacích protokolov podľa požiadaviek zákazníka a podľa noriem CTVC

• komunikácia so žiadateľom – poskytnutie protokolu o skúške

• spolupráca na vývoji a zlepšovaní procesu testovania • spolupráca pri rozširovaní a úprave testovacieho strojového parku

 

• testing of rubber, plastic, rubber metal and rubber plastic products
• operation of test equipment
• technical responsibility for the testing process (equipment, hydraulic system 280bar)
• development of test protocols according to customer requirements and according to CTVC standards
• communication with the requester - provision of the test report
• cooperation on the development and improvement of the testing process
• cooperation in expanding and adapting the test machine park

Bővebben Kevesebb

Profilja

• organizačné schopnosti
• tímová spolupráca
• komunikatívnosť

• technické a analytické myslenie
• znalosť výkresovej dokumentácie
• fyzika, mechanika
• priemyselné a strojárske technológie
• testovacie technológie

• MS office


• FMEA, CC/SC charakteristiky
• bezpečnosť a ručenie za výrobok
• znalosť IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, VAD 6.5

 

• organization skills
• teamwork
• communicativeness

• technical and analytical thinking
• knowledge of drawing documentation
• physics, mechanics
• industrial and engineering technologies
• testing technologies

• MS office


• FMEA, CC/SC characteristics
• safety and product warranty
• knowledge of IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, VAD 6.5

Bővebben Kevesebb

Ajánlatunk

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

Bővebben Kevesebb