Head of Local IT Management

工作职责

 

 • samostatné vytváranie programov na základe požiadaviek jednotlivých úsekov
 • metodická spolupráca pri analýze riešeného problému a komplexné zabezpečovanie výstupov programov do iných podsystémov
 • komplexné zabezpečovanie zložitejšej agendy týkajúcej sa výpočtovej techniky
 • spolupracuje so softwarovými dodávateľskými organizáciami
 • sleduje vývoj nových systémových a programových produktov a tieto v rámci vhodnosti pre spoločnosť aj aplikuje
 • starostlivosť o technické prostriedky týkajúce a výpočtovej techniky
 • zodpovedá za utajovanie dát
 • zodpovedá za dodržiavanie zásad životného prostredia v oblasti výpočtovej techniky spoločnosti
 • dobrá znalosť noriem IATF 16949, ISO 9001 v aktuálnom vydaní
 • operatívne riadenie dokumentácie a záznamov o kvalite a životnom prostredí
 • bezpečnosť a ručenie za výrobok
 • znalosť interných postupov a praktík vyplývajúcich z požiadaviek normy IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, VDA 6.5 v aktuálnom vydaní (a ich uplatnenie v rámci svojej kompetencie)
 •  independent creation of programs based on the requirements of individual sections
 •  methodical cooperation in the analysis of the solved problem and comprehensive provision of program outputs to other subsystems
 •  comprehensive provision of a more complex agenda related to computer technology  
 • cooperates with software supplier organizations - monitors the development of new system and program products and applies them as appropriate for the company
 •  taking care of technical means related to computing technology
 •  is responsible for data confidentiality - is responsible for compliance with environmental principles in the field of computing technology of the company
 • good knowledge of IATF 16949, ISO 9001 standards in the current edition operational management of documentation and records on quality and the environment safety and product warranty knowledge of internal procedures and practices resulting from the requirements of IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, VDA 6.5 in the current edition (and their application within the scope of competence)

阅读更多 阅读更少

你的档案

vysokoškolské 2. stupňa – technický smer, 

prax v odbore : 4 roky 

znalosť anglického jazyka

 

 

2nd degree university – technical direction,

experience in the field: 4 years

knowledge of the English language

 

阅读更多 阅读更少

我们可以提供

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

阅读更多 阅读更少

当您点击“继续前往SmartRecruiters ”后,您即将访问Continental AG的招聘平台,该平台由位于德国的SmartRecruiters GmBH运营。对于您在平台中提交的所有个人数据,Continental AG是数据控制方。您在该平台内提交的申请,将视为您同意下述内容:

 • 同意Continental AG的隐私声明(链接
 • 同意Continental AG在中国境外处理您的个人信息
 • 同意Continental AG与其位于中国境内/境外的子公司或关联公司分享您的个人信息

继续前往 SmartRecruiters

繼續前往 SmartRecruiters