ESH工程师

Tvoji zadaci

协助组织、维护和优化工厂环境,安全和健康管理体系及相关工作,使之与国家和Conti相关的法律、法规相符合;
致力于工厂内潜在的危险源发现及评估,并及时给出对策;
致力于厂内承包商的管理,使之在安全和符合Conti流程下开展工作。

Čitajte više Čitajte manje

Tvoj profil

学士学位或以上,

优秀的英语沟通能力

Čitajte više Čitajte manje

Naša ponuda

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

Čitajte više Čitajte manje