Head of Local IT Management

Descrição da função

 

 • samostatné vytváranie programov na základe požiadaviek jednotlivých úsekov
 • metodická spolupráca pri analýze riešeného problému a komplexné zabezpečovanie výstupov programov do iných podsystémov
 • komplexné zabezpečovanie zložitejšej agendy týkajúcej sa výpočtovej techniky
 • spolupracuje so softwarovými dodávateľskými organizáciami
 • sleduje vývoj nových systémových a programových produktov a tieto v rámci vhodnosti pre spoločnosť aj aplikuje
 • starostlivosť o technické prostriedky týkajúce a výpočtovej techniky
 • zodpovedá za utajovanie dát
 • zodpovedá za dodržiavanie zásad životného prostredia v oblasti výpočtovej techniky spoločnosti
 • dobrá znalosť noriem IATF 16949, ISO 9001 v aktuálnom vydaní
 • operatívne riadenie dokumentácie a záznamov o kvalite a životnom prostredí
 • bezpečnosť a ručenie za výrobok
 • znalosť interných postupov a praktík vyplývajúcich z požiadaviek normy IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, VDA 6.5 v aktuálnom vydaní (a ich uplatnenie v rámci svojej kompetencie)
 •  independent creation of programs based on the requirements of individual sections
 •  methodical cooperation in the analysis of the solved problem and comprehensive provision of program outputs to other subsystems
 •  comprehensive provision of a more complex agenda related to computer technology  
 • cooperates with software supplier organizations - monitors the development of new system and program products and applies them as appropriate for the company
 •  taking care of technical means related to computing technology
 •  is responsible for data confidentiality - is responsible for compliance with environmental principles in the field of computing technology of the company
 • good knowledge of IATF 16949, ISO 9001 standards in the current edition operational management of documentation and records on quality and the environment safety and product warranty knowledge of internal procedures and practices resulting from the requirements of IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, VDA 6.5 in the current edition (and their application within the scope of competence)

Mais informações Menos informações

Requisitos

vysokoškolské 2. stupňa – technický smer, 

prax v odbore : 4 roky 

znalosť anglického jazyka

 

 

2nd degree university – technical direction,

experience in the field: 4 years

knowledge of the English language

 

Mais informações Menos informações

O que oferecemos

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

Mais informações Menos informações