Plant Controller

담당 업무

To the tasks in plant Dolné Vestenice belongs:

- preparing of monthly reporting of esp. Profit & Loss, Cost Control Sheet, etc.

- analysis and reporting of sales, margin, profitability of product portfolio, cost deviations and other financial and non-financial KPI

- preparing of data and financial analysis for budgeting and forecasting

- financial analysis of capital investments

- within the frame of credit management regular check of customer's creditworthiness and setting of credit limits

- annual report preparation

 

K úlohám v rámci závodu v Dolných Vesteniciach patrí:

- spracovanie podkladov z účtovníctva pre výpočet hosp. výsledku a výkazu nákladov,

- analýza a reporting tržieb a krycieho príspevku, ziskovosti produktového portfólia spoločnosti, odchýlok variabilných a fixných nákladov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti,

- príprava podkladov a finančných analýz pre tvorbu rozpočtov a plánov,

- vypracovanie hodnotenia efektívnosti a návratnosti investičných projektov,

- hodnotenie bonity zákazníkov, stanovenie úverových limitov, analýza pohľadávok,

- tvorba výročnej správy spoločnosti.

Qualifications

- Bachelor's or Master degree in Finance, Accounting, Business Administration or related fields,

- English language (B2),

- German language is an advantage,

- analytical thinking,

- MS Excel - advanced,

- MS Power BI and Power Query - basic,

- Double-entry accounting  - basic,

- knowledge about IFRS and SAP FI/CO is an advantage,

- intercultural competence is an advantage,

- good presentation skills are an advantage.

 

 

- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa - ekonomické zameranie,

- anglický jazyk (B2),

- nemecký jazyk výhodou,

- analytické myslenie,

- Microsoft Excel – pokročilý,

- Microsoft Power BI a Power Query - začiatočník,

- podvojné účtovníctvo – začiatočník,

- znalosť IFRS a SAP FI/CO výhodou,

- interkultúrna skúsenosť výhodou,

- dobré prezentačné schopnosti.

Additional information

> Attractive flexible working time and home office,
>  +8% variable salary component
> Financial gifts for anniversaries - working anniversaries, Life's jubiliee
> €150/month attendance bonus
> Meals in own facilities - menu for 1 €,
> Career development and education 
> Rewards for improvement suggestions
> Modern working place ergonomically equipped,
> Parking at company’s premises 
> Language courses (English, German)

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

 

> Atraktívny flexibilný pracovný čas a home office,

>+8% variabilná zložka mzdy/mesačne
> Finančné dary k jubileám - pracovné jubileá, životné jubileá
> 150 €/mesiac dochádzkový bonus
> Stravovanie vo vlastných zariadeniach - menu za 1 €,
> Kariérny rozvoj a vzdelávanie
> Odmeny za zlepšovacie návrhy 
> Moderné ergonomicky vybavené pracovisko
> Parkovanie v areáli firmy
> Jazykové kurzy (angličtina, nemčina)

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

자세히 보기 간단히 보기

처우 조건

> Attractive flexible working time and home office,
> +8% variable salary component
> €150/month attendance bonus
> Canteen in own facilities - menu for 1 €,
> Career development and education 
> Rewards for improvement suggestions
> Modern working place ergonomically equipped,
> Parking at company’s premises 
> Language courses (English, German)
> Financial gifts for anniversaries - working anniversaries, Life's jubiliee

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

자세히 보기 간단히 보기

“SmartRecruiters 계속하기"를 클릭하면 독일의 SmartRecruiters GmbH에서 운영하는 콘티넨탈 AG의 채용 포털을 방문하게 됩니다. 이 포털에서 제출된 모든 개인정보에 관한 개인정보처리자는 콘티넨탈 AG입니다. 이 포털에서 지원서를 제출하면 귀하는 다음 사항에 동의한 것으로 간주됩니다:

  • 콘티넨탈 AG가 현지 법인의 채용 목적을 위해 귀하의 성명, 국적, 연락처, 이메일 주소, 경력, 학력 등 이력서 기재 정보, 추천인 정보를 수집 및 이용하고, 위 목적이 완전히 달성될 때까지 수집된 개인정보를 보유하는 것에 동의합니다.
  • 콘티넨탈 AG가 수집한 위 개인정보를 채용 절차를 위하여 계열사(구체적 내용은 개인정보 처리방침 참고)에 제공하고, 위 계열사가 채용 목적을 완전히 달성할 때까지 보유하는 것에 동의합니다.
  • 귀하는 위 사항에 대한 동의를 거부할 권리가 있지만, 거부할 경우 귀하의 지원서가 제출되지 못할 수 있음을 알려드립니다.
SmartRecruiters로 계속하기