ESH Inženjer

あなたの仕事内容

 • Vrši kontrolu i daje predloge u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Učestvuje u opremanju i uređivanu radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada
 • Učestvuje u pripremi akata o proceni rizika
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne sredine i opreme za rad
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje
 • Priprema i sprovodi obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu
 • Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život i li zdravlje zaposlenog
 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada i po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca
 • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih
 • Preduzima preventivne mere zaštite od požara, u cilju zaštite ljudi i imovine
 • Organizuje, sprovodi i unapređuje zaštitu od požara, radi povećanja stepena bezbednosti
 • Brine o sprovođenju i primeni mera i propisa utvđenih Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima, tehničkim propisima, odlukama, planovima i pravilnicima zaštite od požara
 • Kontroliše ispravnost i funkcionalnost uređaja za gašenje požara, vatrogasnih sprava i opreme, aparata za gašenje požara, hidranata i druge opreme kojom raspolaže radna organizacija
 • Kontroliše da li su na svim određenim mestima postavljeni znaci upozorenja, opasnosti i zabrane, uputstva za rukovanje aparatima za gašenje požara, obeležene zone opasnosti, označeni pravci kretanja, prohodni protivpožarni putevi, označeni rezervni izlazi za slučaj požara i dr.
 • Vrši povremenu kontrolu i obilazak objekata radi sagledavanja propusta u primeni preventivnih mera i daje pisane naloge za otklanjanje uočenih nedostataka
 • Vrši dnevne i noćne obilaske u cilju nadzora nad sprovođenjem mera zaštite od požara, a protiv prekršilaca podnosi prijave disciplinskoj komisiji i inspekcijskim organima
 • Pisanim putem informiše direktora i odgovorna lica u radnoj organizaciji, kao i organe upravIjanja o utvrđenim nedostacima i nalazima inspekcijskih organa, radi preduzimanja mera za njihovo otklanjanje 
 • Organizuje i neposredno učestvuje u gašenju požara i pružanju pomoći u slučaju elementarnih i drugih nesreća u objektima radne organizacije
 • Izrađuje nacrt plana upravljanja otpadom, organizuje njegovo sprovođenje i ažuriranje
 • Predlaže mere prevencija, smanjenja, ponovnog iskorišćenja i reciklaže otpada
 • Prati sprovođenje zakona i drugih propisa o upravljanju otpadom i izveštava organe upravljanja
 • Na adekvatan način koristi opremu za rad sa ekranom u radnim aktivnostima u kojima za to postoji potreba
 • Prati primenu propisanih pravila i mera vezanih za bezbednost i zdravlje na radu
 • Obaveštava neposrednog rukovodioca i lice odgovorno za bezbednost u slučaju incidenta / povrede na radu / opasnosti od požara
 • Obavlja sve dužnosti u skladu sa sledećim zakonima i pozitivnim zakonodavstvom koje iz njih proističu: Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o upravljanju otpadom
 • Upotrebljava i namenski koristi  sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu
続きを表示 一部を表示

あなたのプロフィール

 • Visoka stručna sprema
 • Diplomirani mašinski ili elektro inženjer / Diplomirani inženjer zaštite životne sredine / Diplomirani inženjer tehnologije / Diplomirani inženjer za upravljanje kvalitetom
 • Radno iskustvo od minimum godinu dana rada na istim poslovima
続きを表示 一部を表示

オファー

Poželjna znanja i kompetence:

 • Položen državni ispit za zaštitu od požara
 • Stručni ispit za osposobljenost za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 • Znanje iz prve pomoći
 • Poznavanje ISO standarda 9001 / 14001
 • Poznavanje ISO standarda 45001
 • Upravljanje otpadom

Spremni za vožnju sa Continentalom? Napravite prvi korak i popunite onlajn prijavu.

続きを表示 一部を表示

会社概要

Continental razvija najnovije tehnologije i usluge za održivu i povezanu mobilnost ljudi i njihovih proizvoda. Osnovana 1871. godine, ova tehnološka kompanija nudi bezbedna, efikasna, inteligentna i dostupna rešenja za vozila, mašine, saobraćaj i transport. 2022. godine, kompanija „Continental“ je ostvarila prodaju od 39,4 milijardi evra i trenutno zapošljava oko 200.000 ljudi u 57 zemalja i tržišta.
ContiTech sektor grupe razvija i proizvodi, na primer, kombinacije materijala, ekološki prihvatljive i inteligentne proizvode i sisteme za automobilsku industriju, železnički inženjering, rudarstvo, poljoprivredu i druge ključne industrije. Vođen vizijom „pametnih i održivih rešenja koja ne podrazumevaju samo gumu“, sektor ove grupe koristi dugogodišnje znanje o industriji i materijalima za otvaranje novih poslovnih mogućnosti kombinovanjem različitih materijala sa elektronskim komponentama i pojedinačnim uslugama.

続きを表示 一部を表示